Activitat 3. Identificació d'objectius i adaptació de l'itinerari

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu adaptar els objectius de l’itinerari a les necessitats específiques del centre.


 Descripció
En funció del que s’ha treballat a les activitats anteriors, es poden reajustar, amb una nova redacció, els objectius generals de l’itinerari en uns objectius específics que concretin el progrés que el grup espera fer com a resultat del treball que s’inicia. (dcf_f2_a3.doc)

Objectius

 • Objectiu 1: Aprofundir, a partir de l’anàlisi de fonts diverses, el coneixement del grup sobre els aspectes metodològics prioritzats com a centre.
 • Objectiu 2: Dissenyar, experimentar i avaluar de manera coordinada alguns canvis metodològics a l’aula.
 • Objectiu 3: Consensuar aspectes a consolidar en el centre en relació a la metodologia.

És important que feu les modificacions convenients perquè els objectius recullin els acords que heu anat prenent i reflecteixin les necessitats concretes del vostre claustre.

Aquests acords formaran part de la carpeta de formació on heu de guardar el document final. (dcf_f2_a3.doc)
Materials


 • Document per a la carpeta de formació. Adaptació de l'itinerari al centre.
  dcf_f2_a3.pdf


 • Document per a la carpeta de formació emplenat. Adaptació de l'itinerari al centre
  dcf_f2_a3.pdfORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 3: Identificació d'objectius i adaptació de l'itinerari

Cal anar pensant de forma col·lectiva en el producte final del procés formatiu, que quedarà definit a partir de la nova redacció dels objectius.

En aquest sentit és important remarcar les característiques compartides per totes les FIC que cal tenir en compte:

 • augmentar el coneixement sobre el tema
 • realitzar canvis a l’aula
 • cercar acords de centre

Per tant, es combina una part teòrica amb una part d’experimentació, amb l’objectiu de concretar acords consensuats pel professorat del centre.

Qualsevol modificació hauria de respectar, però, aquesta estructura bàsica.

De la mateixa manera que si s’han modificat els objectius, caldrà que les accions siguin conseqüents amb els canvis proposats.