Fase 1: Fase inicial
Durada orientativa de la fase: 2 hores
El propòsit de la fase inicial és conèixer l’estructura de l’itinerari i les fases en què es divideix, el tipus de documents amb els que es treballarà i fixar els objectius generals. Alhora, es proposa fer una autodiagnosi per tal de prendre consciència del punt de partida de cadascun dels components del grup en relació amb la metodologia del centre.

És per això que, en acabar aquesta fase, s’hauria de tenir un visió general de l’estructura, dels objectius i de la línia metodològica del centre.Activitats

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Fase 1: Orientacions per a la coordinació

La fase inicial, en la que estem situats en aquest moment i que hauria de ser de durada breu, té un caire més aviat informatiu, introductori. Es fa un acostament global al tema. L’objectiu principal es centra en la descripció de l’organització de l’itinerari i la presentació dels diferents tipus de materials que s’utilitzaran. Serà bo que tothom ho llegeixi, bé sigui de forma conjunta o en petits grups. Caldrà reprendre la lectura d’aquest esquema a l’inici de cada fase per situar les activitats a l’estructura general de la FIC.

Aquesta fase també inclou un apartat d’autodiagnosi per tal que cada membre del grup faci una primera reflexió sobre el tema. Aquesta reflexió, que cadascú guardarà personalment, es recuperarà al final de l’itinerari per valorar també, com ha evolucionat de forma personal durant el seu desenvolupament.

Es proposa també fer una primera aproximació a la metodologia de l’escola des de la percepció, els sentiments i els coneixements de cada mestre. Aquesta proposta es fa entorn a la pregunta “Seguim una mateixa línia metodològica?”.

En aquest moment l’equip de coordinació haurà d’aportar la còpia de la part del PEC on queden definits els valors, els objectius i les prioritats d'actuació, els principis pedagògics… L’activitat ajudarà a valorar si hi ha divergències entre el que s’anuncia en els documents de centre i el que es fa en aquest moment a l’escola. S’acabarà aquesta fase posant en comú, al claustre, les coincidències i divergències que es detecten i sobre les quals s’haurà de continuar treballant. El resultat d’aquesta posada en comú es recollirà en el document: Diagnosi de centre(dcf_f1_a2) que serà el primer document de la Carpeta de formació.