Activitat 1. Avaluació de la unitat didàctica

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Fer una valoració de la implementació de la unitat didàctica un cop posada en pràctica.
  • Reflexionar de forma conjunta sobre l'anàlisi de la unitat didàctica.


 Descripció
Un cop implementada la unitat didàctica és el moment de revisar si s'han assolit els vostres propòsits, si els materials, temps, disposició… previstos han estat adequats.

Per fer-ho prendrem com a referència el document Pauta d'anàlisi d'una unitat didàctica al primer cicle d'educació infantil. Aquesta pauta haurà de servir per promoure la reflexió sobre si s'han aconseguit els objectius proposats i el grau de satisfacció de l'equip educatiu sobre la feina realitzada.

En primer lloc es farà aquesta reflexió en petit grup per compartir-la posteriorment amb tot el claustre.
Orientacions de treball


1. Partint del document Pauta d'anàlisi d'una unitat didàctica al primer cicle d'educació infantil completeu el full de treball Anàlisi de la unitat didàctica.


2. Compartiu amb tot el claustre les vostres anàlisis de la unitat didàctica i unifiqueu-les en un sol document que contingui els aspectes dels quals n'esteu més satisfets i les propostes de millora i enriquiment. Aquest és el cinquè full de la carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formació