Activitat 3. Redacció de la unitat didàctica

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Arribar a acords que donin coherència a la tasca educativa.
  • Elaborar la unitat didàctica.


 Descripció
Aquesta és l'activitat més important d'aquest primer bloc. Amb ella l'equip docent ha d'arribar a acords i realitzar una única unitat didàctica que aplegui els acords metodològics que prèviament s'havien pres i que doni coherència al tractament que es fa de l'aspecte triat (activitat de la vida quotidiana, activitat lúdica o espai) per a tots els nivells d'edat.
Orientacions de treball


1. Parleu en cada grup de com es tracta el tema triat pensant en cada franja d'edat, amb quina metodologia, quina organització, els recursos necessaris, com es farà l'observació…

Recolliu aquesta informació en el full de treball seguint les pautes de les característiques que han de tenir les unitats didàctiques Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle pàgines 66-69.2. Redacteu la unitat didàctica partint dels fulls de treball de l'activitat anterior tot recollint la continuïtat de la proposta al llarg dels diferents nivells en tots els seus apartats, compartint les opcions metodològiques i plasmant els acords consensuats. LA unitat didàctica serà el tercer document de la carpeta de formació.Document per a la carpeta de formació
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Aquesta és l'activitat més important d'aquest primer bloc.

La tasca de la persona coordinadora és aconseguir que l'equip educatiu arribi a acords per poder realitzar conjuntament una única unitat didàctica, tot consensuant els aspectes metodològiques que prèviament s'havien pres en el document Metodologia-Propostes de la fase dos, i que els criteris, actuacions, mirades educatives… de tot l'equip educatiu mantinguin la coherència per a tots els infants del centre.

Per a la primera activitat s'han tingut presents els aspectes que fan referència a les unitats didàctiques del document Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle pàgines 64 a 69. Es recomana la lectura prèvia d'aquest bloc per part del coordinador abans de la realització del treball.

Seria convenient que el petit grup estigués format per educadors del mateix nivell, d'aquesta manera comparteixen una mateixa mirada pel que fa a un grup d'edat. Mirada que compartiran amb els altres nivells en la segona activitat.

En la segona activitat cal tenir present que l'objectiu és arribar i fer visible el consens i la coherència de tot l'equip educatiu pel que fa a la gradació de la seva intervenció al llarg de tots el nivells que hi ha al centre.

La concreció de tota aquesta tasca és l'elaboració d'una unitat didàctica que sigui pràctica, realista i aplicable. Aquest treball en equip per a la realització de la unitat didàctica té com a finalitat servir de pauta i model per a l'elaboració de tota la programació del centre.