Activitat 1. Anàlisi d'una unitat didàctica

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar en petit grup una unitat didàctica.
  • Compartir els aspectes analitzats amb tot el claustre.


 Descripció
Amb aquesta activitat es pretén que l'equip educatiu conegui l'estructura i contingut d'una unitat didàctica mitjançant l'anàlisi crítica d'un model donat.
Orientacions de treball


1. En petit grup realitzeu la lectura de la unitat didàctica que us proposa el vostre coordinador.2. Anoteu en el següent full de treball els punts forts i febles que heu acordat després de la lectura de la unitat didàctica.
3. Compartiu amb tot l'equip educatiu l'anàlisi realitzada de la unitat didàctica.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


La finalitat d'aquesta activitat és llegir i analitzar una unitat didàctica per prendre consciència de la importància d'una bona planificació conjunta a l'hora de programar.

Per a desenvolupar aquesta activitat realitzarem tres exercicis.

Primer: el coordinador organitzarà l'equip educatiu en petits grups i a cadascun d'ells els farà llegir una de les unitats didàctiques proposades. Si hi ha més de tres grups, dos d'ells llegiran la mateixa unitat.

Segon: en aquest segon exercici els petits grups analitzaran la unitat didàctica que han llegit i anotaran els punts forts i febles en el full de treball.

Tercer: finalment es compartiran les unitats didàctiques i els resultats obtinguts de la seva anàlisi amb tot el caustre mitjançant una posada en comú.