Fase 2: Fase de planificació. Del marc normatiu a la pràctica quotidiana.
Durada orientativa de la fase: 6 horesObjectius

 • Conèixer i familiaritzar-se amb la normativa de l'educació infantil, primer cicle.
 • Contrastar la normativa amb la pràctica quotidiana.
 • Concretar els aspectes metodològics a desenvolupar.


Les activitats que se’t proposaran seran de focalització, reflexió i debat.

Situem-nos!
Hem acabat la fase inicial amb la redacció del punt de partida. Ara ens disposem a emprendre la fase de planificació de l’itinerari a partir d'aquest document.


Què ens proposem en aquesta fase?
Volem reflexionar sobre la situació personal i de l’escola respecte als objectius de l’itinerari per concretar uns aspectes metodològics a treballar i enriquir al llarg d'aquesta formació.Com ho farem?

 • En primer lloc ens familiaritzarem amb la normativa vigent del currículum 0-3.
 • Per tal de situar-nos, en la segona activitat, relacionarem els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent.
 • Acabarem aquesta fase amb la redacció d'un document que reculli els aspectes metodològics que es prioritzen en el centre per treballar-los en la fase següent .Activitats

 • Activitat 1: Currículum i orientacions.
 • Activitat 2: Relacionem els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent.
 • Activitat 3: Aspectes metodològics a treballar.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Aquesta segona fase ha de servir per començar a habituar-se a una nova mirada sobre la normativa, a partir de la introspecció personal, per tal d'arribar, per mitjà de diferents exercicis, a una anàlisi realista de la nostra pràctica docent al centre, i per reflexionar sobre quins aspectes metodològics són susceptibles de millora a partir d'aquest curs de formació.

Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

 • Conèixer i familiaritzar-se amb la normativa de l'educació infantil, primer cicle.
 • Recollir les evidències sobre l'educació infantil que es desprenen de la normativa.
 • Reflexionar sobre la nostra pràctica quotidiana.
 • Adonar-se de fins a quin punt allò que es comparteix en la teoria coincideix amb allò que es porta a la pràctica a l'aula.
 • Consensuar els aspectes metodològics prioritaris a treballar en el centre.