Activitat 3. Aspectes metodològics a treballar

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Prendre consciència dels aspectes metodològics a treballar en el nostre centre.
  • Realitzar propostes metodològiques d'enriquiment.


 Descripció
A partir de la reflexió i la lectura de dos articles, us proposem la realització d'una autodiagnosi sobre la metodologia que treballeu al centre per ser conscients de quins aspectes cal treballar per poder enriquir-la.




Orientacions de treball


1. Reflexioneu al voltant d'aquestes preguntes:

  • Quin és el lloc dels infants en les nostres dinàmiques de treball?
  • Quan programem, quins aspectes tenim sempre presents?
  • A què donem valor quan formulem els objectius a assolir?
  • Com organitzem el temps i l'espai al centre, a l'aula…?
  • Com donem resposta als temps personals d'aprenentatge dels infants?
  • De quina manera està present el bon tracte en les interaccions amb els infants?


2. Llegiu aquests tres articles.




3. Entre tot el claustre, redacteu propostes metodològiques d'enriquiment per aplicar-les al centre. Aquest serà el segon document que s'adjuntarà a la carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formació



ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


La realització de l'activitat 3 donarà lloc al segon document de la carpeta de formació que ha de consistir en el recull de propostes metodològiques acordades per l'equip educatiu.

El coordinador pot decidir quins i quants articles treballar atenent als aspectes metodològics que sigui més important revisar en la llar d'infants on es duu a terme la formació.