Activitat 2. Relacionem els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Relacionar els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent.


 Descripció
A partir del treball i confecció dels documents ja realitzats en les fases anteriors, en petits grups es contrastarà l'aspecte del Què treballem del document Punt de partida amb els aspectes metodològics que hi fan referència del document Currículum i orientacions. Educació infantil, primer cicle. Aquesta primera part finalitzarà amb la reflexió sobre la relació que hi ha entre la nostra pràctica diària i la normativa.


Orientacions de treball


1. Formeu grups de tres/quatre persones i relacioneu les dades de l'aspecte Què treballem del document Punt de partida amb els aspectes que hi fan referència del document Graella pel buidatge del claustre.

Completeu la graella del següent full de treball:


Full de treball Situem-nos


2. Compartiu amb tot el claustre el buidatge realitzat en els petits grups de treball.
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Aquesta activitat parteix de la reflexió en petits grups per acabar amb una posada en comú de tot claustre.

Es tracta d'analitzar l'apartat Què fem? del document final de la primera activitat Punt de partida, a la llum de la metodologia referent als aspectes clau que s'han relacionat en el full de treball Buidatge del document Currículum i orientacions. Educació infantil. Primer cicle - Aspectes metodològics, i es reflexioni sobre la seva relació.

Aquestes preguntes poden servir de guia per a la posada en comú:

  • En el nostre centre treballem tots els aspectes metodològics que es tracten en la normativa?
  • Quins aspectes metodològics cal que prioritzem?
  • Quins aspectes metodològics cal que enriquim?

Aquesta reflexió ens ajudarà a definir i redactar els aspectes metodològics prioritaris a treballar en el centre en l'activitat següent.