Activitat 1. Currículum i orientacions

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Conèixer la normativa referent al primer cicle d'educació infantil. Document Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle.


 Descripció
Us proposem que realitzeu un buidatge d'aquells aspectes del document que fan referència a la metodologia, mitjançant una lectura compartida.


Orientacions de treball1. Llegiu el document Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle, relacionant i anotant en la graella següent els aspectes metodològics que estan relacionats amb els aspectes clau.


2. Compartiu amb tot el claustre el vostre buidatge i recolliu la informació en la graella següent.


Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


L'objectiu de l'activitat és conèixer i familiaritzar-se amb el document Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle, per facilitar la reflexió entorn de les evidències en l'educació infantil. Repartirem un o dos aspectes clau per parella i els demanarem que extreguin els aspectes metodològics que hi són relacionats. Després compartiran el buidatge amb tot l'equip educatiu. La persona coordinadora ha d'ajudar el claustre en l'elaboració de la graella final que servirà com a document de treball en l'activitat 2.

És important conèixer la normativa que regula aquesta etapa per poder anar avançant en la millora de la nostra tasca.