Fase 1: Fase inicial. Reflexió sobre la pràctica.
Durada orientativa de la fase: 6 hores

Objectius

  • Reflexionar a partir d’alguns documents i diferents dinàmiques de treball al voltant del concepte d'infant per fer-nos avançar en les nostres prioritats.
  • Contrastar la normativa amb la pràctica quotidiana.
  • Elaborar el document de punt de partida.


Les activitats que se’t proposaran seran de focalització, reflexió i debat.

Activitats

  • Activitat 1: Quin concepte d'infant tenim?
  • Activitat 2: Concepte d'infant i pràctica educativa.
  • Activitat 3: Elaboració del document "Punt de partida".ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Aquesta fase inicial ha de servir per fer aflorar punts forts i febles del centre en relació amb els punts clau del document de Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle, i interrelacionar la pròpia experiència docent i els objectius del curs per, d'una banda, realitzar una diagnosi del centre i, de l'altra, prendre consciència del propi punt de partida. També es compartirà la tasca quotidiana, tot sent-ne conscients del recorregut que cal fer per anar avançant.

Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

  • Recollir el concepte d'infant del professorat i el grau de coincidència o divergència.
  • Fer aflorar punts forts i febles del centre amb relació als punts clau del Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle.
  • Prendre consciència del propi punt de partida.