Activitat 2. Concepte d'infant i pràctica educativa

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Adonar-se de fins a quin punt allò que es comparteix en la teoria coincideix amb allò que es porta a la pràctica a l'aula.
  • Fer aflorar punts forts i febles del centre amb relació als aspectes clau del Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle.
  • Identificar els trets que caracteritzen un bon educador.


 Descripció
En petits grups, a partir de la guia d'escolta activa que cada educador haurà de complimentar al final del visionat de cada vídeo, es contrastaran els aspectes més rellevants d’aquests documents gràfics amb els aspectes clau del document Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle.


Finalment es farà una posada en comú en gran grup per tal de compartir quins trets caracteritzen un bon educador.
Orientacions de treball


Gran grup 1. Visionat dels tres vídeos.
Educación Infantil 2/9: 6 años claves para una vida
Aprendre a aprendre
Matemàtiques infantil 0-62. Recull les impressions dels vídeos seguint la Guia d'escolta activa.


Full de treball Guia d'escolta activa
3. Compartiu en petit grup les vostres anotacions de la Guia d'escolta activa.4. En gran grup, realitzeu una posada en comú de les vostres reflexions grupals. Recolliu les característiques que per a vosaltres defineixen un bon educador.

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Aquesta activitat comença i acaba amb el treball de tot claustre però partint de la reflexió individual de cada mestre després del visionat d'uns vídeos. Per facilitar el seu treball, s'ha elaborat una guia d'escolta activa que cal seguir i emplenar. Aquestes reflexions després es compartiran amb tots els companys per consensuar els trets que haurien de definir a un bon educador.

En la guia d'escolta activa es proposen activitats per a cada vídeo.

Vídeo 1: Educación Infantil 2/9: 6 años claves para una vida

Cada educador ha d'identificar quins dels aspectes claus del document de currículum es tracten en aquest vídeo per després relacionar-los amb la pròpia pràctica al centre. L'objectiu és realitzar una autoanàlisi del treball diari.

Vídeo 2: Aprendre a aprendre

Amb aquest vídeo es pretén reflexionar sobre les característiques relacionades amb el fet d'aprendre. Característiques tant per la persona aprenent (desànim, frustració, ganes de superar-se, motivació…) com per la persona educadora (acompanyament, afecte, paciència, bones expectatives…). Aquest vídeo pot servir de punt de partida per a la redacció grupal dels trets característics que defineixen un bon educador (activitat 4 de la fase).

Vídeo 3: Matemàtiques infantil 0-6

El visionat d'aquest vídeo ha de servir per evidenciar com es treballen de forma quotidiana a l'etapa d'educació infantil relacions matemàtiques sobre les quals s'assentaran tots els coneixements matemàtics posteriors.

El coordinador ha de vetllar per la participació activa de tots els assistents implicant-los en les diferents activitats.