Activitat 1. Quin concepte d'infant tenim?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Evidenciar el concepte d'infant que té cada educador.
 • Recollir el concepte d'infant del professorat i el grau de coincidència o divergència.
 • Fer aflorar punts forts i febles del centre amb relació al concepte d'infant.


 Descripció
Us proposem aprofundir una mica més sobre el tema a partir d’opinions, cites i retalls d’idees de docents i teòrics. Per preparar el debat final de l'activitat es partirà de la reflexió individual per recollir el concepte d'infant del professorat i el grau de coincidència o divergència. En acabar redactarem entre tots una definició consensuada de concepte de nen.
Orientacions de treball


1. Llegeix les frases següents:

Hi ha determinades activitats, materials i experiències que, si s’ofereixen als infants més petits de 3 anys, incideixen positivament en la creació de les estructures mentals bàsiques sobre les quals es construirà tot el coneixement matemàtic posterior. Mequè Edo i Basté
La lectura a les primeres edats desenvolupa el gust per aprendre, la curiositat i el pensament reflexiu. Marta Roig
Proposar una vegada i una altra, dia rere dia, la mateixa activitat sense variar-la i enriquir-la amb la introducció de nous materials o amb la represa de pretextos de l’activitat precedent, porta a una repetició avorrida que elimina tots els plaers lúdics. Donatella Giovannini
La no violència ha de ser una decisió d’equip. Marta Grauges
La documentación pedagògica establece una relación entre el pensamiento y el significado, ampliando el número de interpretaciones posibles, siempre reinterpretables. Por este motivo, es importante realizar los análisis de los procesos y la documentación en grupo para evitar caer en el subjetivismo y conseguir, así, procesos creativos de intersubjetividad. Alfredo Hoyuelos
Trabajamos con pequeños de unas edades en que el contacto corporal es esencial. Es básico que sea un contacto de calidad, es decir, suave, delicado, respetuoso… las manos de la maestra no pueden actuar de manera rutinaria sino con delicadeza, respeto y comprensión. Pepa Òdena
Les rutines quotidianes en les que participa l’infant són situacions privilegiades que afavoreixen el seu creixement, maduració, desenvolupament i aprenentatge. M. Rosa Terradellas
Els nens petits pensen com a científics. David Bueno
Podem atendre els alumnes sense fer cap mena de discriminació. Gil Gabarró


2. Llegeix les frases següents i decideix fins a quin punt t'hi identifiques i hi estàs d'acord. També et convidem a que reflexionis per què, o bé facis algun tipus de matís o observació. Per facilitar el posterior debat, pots escollir una frase amb la que estiguis molt d’acord i una amb la que hi estiguis poc o gens.


Full de treball Classificació de frases
3. Poseu en comú, compartiu i discutiu els resultats. Us podeu fer les següents preguntes:

 • Coincideix el vostre grau d’acord personal amb la resta de persones?
 • Coincideix el vostre grau d’acord amb les vostres pràctiques habituals?
 • Quins d’aquests aspectes us preocupen més al centre?


En acabat, redacteu una definició de concepte d'infant compartida entre tot el grup.


Full de treball Concepte d'infant

4. Compartiu les vostres definicions amb la resta del claustre i elaboreu una sola definició que sigui consensuada per tot el grup.

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


La finalitat de l'activitat és facilitar la introspecció i la reflexió entorn d'unes determinades creences, que es formulen per mitjà d'unes frases, per visualitzar la coherència que tenim cadascú entre la concepció d'infant (com aprèn, com es desenvolupa…) i la nostra pràctica educativa (com organitzem els espais, quines propostes fem als infants…). Es recomana que els educadors reflexionin primer individualment i després en grup sobre el seu grau d'acord respecte a les frases proposades i que després la persona coordinadora enceti un debat a partir d'aquestes. Per tal que tots els assistents participin activament en el debat, el coordinador repartirà una frase a cada participant per tal que tothom intervingui exposant el seu pensament. És important reflexionar sobre si hi ha relació entre el grau d'acord o desacord amb els ítems i la pròpia pràctica habitual.

Tot seguit teniu les frases i els documents dels quals han estat extretes per si us poden ajudar a preparar el debat:


Hi ha determinades activitats, materials i experiències que, si s’ofereixen als infants més petits de 3 anys, incideixen positivament en la creació de les estructures mentals bàsiques sobre les quals es construirà tot el coneixement matemàtic posterior. Mequè Edo i Basté Ahí empieza todo


La lectura a les primeres edats desenvolupa el gust per aprendre, la curiositat i el pensament reflexiu. Marta Roig La lectura en les primeres edats


Proposar una vegada i una altra, dia rere dia, la mateixa activitat sense variar-la i enriquir-la amb la introducció de nous materials o amb la represa de pretextos de l’activitat precedent, porta a una repetició avorrida que elimina tots els plaers lúdics. Donatella Giovannini Les activitats a l'escola bressol


La no violència ha de ser una decisió d’equip. Marta Grauges Principis bàsics de Lóczy


La documentación pedagògica establece una relación entre el pensamiento y el significado, ampliando el número de interpretaciones posibles, siempre reinterpretables. Por este motivo, es importante realizar los análisis de los procesos y la documentación en grupo para evitar caer en el subjetivismo y conseguir, así, procesos creativos de intersubjetividad. Alfredo Hoyuelos Documentación como narración y argumentación


Trabajamos con pequeños de unas edades en que el contacto corporal es esencial. Es básico que sea un contacto de calidad, es decir, suave, delicado, respetuoso… las manos de la maestra no pueden actuar de manera rutinaria sino con delicadeza, respeto y comprensión. Pepa Òdena Conversando con..Pepa Òdena


Les rutines quotidianes en les que participa l’infant són situacions privilegiades que afavoreixen el seu creixement, maduració, desenvolupament i aprenentatge. M. Rosa Terradellas Criteris metodològics per a la intervenció educativa en les primeres edats


Els nens petits pensen com a científics. David Bueno La ciència, joc de nens


Podem atendre els alumnes sense fer cap mena de discriminació. Gil Gabarró L'escola inclusiva es mou


En acabar el debat, demanarem als petits grups que elaborin una definició de concepte d'infant per finalment compartir-la amb tot el claustre i elaborar-ne'n una de nova en la que es reculli el concepte d'infant que comparteix tot l'equip educatiu.

Tot seguit us proposem un seguit de definicions de concepte d'infant per si poden ajudar-vos en aquesta tasca:L'infant avui l'entenem com a:
 • Ésser social, actiu, creatiu i participatiu, amb un gran potencial cognitiu i afectiu, i amb capacitat d'expressar-se i comunicar-se.
 • Subjecte competent amb capacitat de construir-se a partir de les seves capacitats orgàniques i de les experiències i intercanvis amb l'entorn. Amb materials adequats i propostes interessants l'infant pot construir el seu propi aprenentatge, aprenendre a compartir, a crear hipòtesis i comprovar els resultats per si mateix, creant un aprenentatge significatiu.
 • Ésser en desenvolupament, entenent desenvolupament com a procés global i individual.
 • Ésser que presenta necessitats de tipus físic, afectivo-emocional, personal, social i intel·lectual. Que depèn de l'adult, que cal que l'atengui de forma afectiva i significadora.
 • Persona humana que té drets.
També trobem altres definicions més formals segons el punt de vista que utilitzem per definir-lo:

Legal: nen és tot ésser humà menor de 18 anys, excepte que en virtut de la llei que li sigui aplicable hagi arribat abans a la majoria d'edat. Convenció sobre els Drets de l'Infant (2 de setembre de 1990).


Psicoafectiu: s'entén per nen o nena aquella persona que encara no ha assolit un grau de maduresa suficient per tenir autonomia.Adolfo Perinat.


Físic: és la denominació utilitzada per referir-se a qualsevol ésser humà que no hagi assolit la pubertat.Isabel Moya Colacios.


Sociocultural: segons les condicions econòmiques, els costums i les creences de cada cultura, el concepte d'infància pot variar, així com la forma d'aprendre o viure. La definició de nen/nena també ha variat considerablement al llarg de la història i a les diverses societats i cultures. La infància és una etapa de la vida especialment vulnerable en la que els humans mostren gran dependència, motiu pel qual la persona ha de gaudir d'especial protecció, però aquesta concepció no és universal ni ha existit sempre a la història. A la infantesa la persona forja les bases de la seva personalitat i desenvolupa les capacitats intel·lectuals bàsiques, per això és fonamental que el infant compti amb un entorn que li garanteixi afecte, cura física i una bona educació (al sistema formal aquesta és proporcionada per l'educació infantil i primària).


Segons el diccionari DIEC2: persona que està en els primers anys de la vida.


Definición.de: un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde que es un lactante recién nacido hasta la preadolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez media. El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán claves para su formación como adulto. En los primeros años de vida, el niño debe desarrollar su lenguaje para después aprender a leer y escribir. Con el tiempo, el niño pasa a educarse en la escuela y adquiere los conocimientos que la sociedad considera imprescindibles para la formación de las personas. En este proceso educativo, el niño asimila los valores de su cultura y la concepción vigente de la moral y la ética.


Piaget reivindica al niño como un interlocutor del adulto, reconoce al niño como un ser humano creador que construye su mundo e inventa los instrumentos de su propio conocimiento. La creación no se sitúa al final del desarrollo sino al principio. Piaget dice que ”El psicólogo que interroga a un niño debe reconocer que interroga a un creador"… que tiene un respeto por su inteligencia. Que lo legitima como ser humano acabado.