Apartat 4: Full de valoració finalLa carpeta ha de recollir un últim document amb la valoració final de la transferència de la formació.

Aquest document ha de plasmar, de manera raonada, en quina mesura s'han assolit els objectius de millora previstos, quins acords s'han pres i en quins documents del centre (PEC, programació general anual del centre, planificació de la orientació i de l'acció tutorial, programacions didàctiques…) han quedat integrats. Finalment, haurà d'especifcar quins nous interrogants i necessitats formatives s'han generat, per poder planificar el futur.

Per a la certificació, l’equip de coordinació haurà de lliurar aquest darrer document a la persona responsable del CRP.