descripcio_de_noves_practiques.doc

Apartat 3: Carpeta de formacióL’avaluació del procés formatiu i dels seus resultats

La FIC entén l’avaluació com a part intrínseca del procés de formació i, com a tal, és necessari incorporar-la-hi des de l’inici. Però perquè aquesta avaluació tingui un caire formador i sigui realment útil per al centre, és necessari que es faci de forma ordenada, sistemàtica i continuada al llarg de tot el procés.

El procés formatiu ha de portar necessàriament a avenços tant en les pròpies maneres de fer com en la millora dels aprenentatges de l’alumnat. Quan parlem d’aquests avenços, parlem de l’avaluació de la transferència. I per fer-la ens hem de plantejar dues preguntes clau:

 1. En què ha avançat el centre en relació amb el punt de partida?
 2. Quines evidències podem aportar que mostrin aquest avenç?


Com s’extreu del que s’ha dit, l’avaluació de la transferència es basa en un contrast entre l'abans i l'ara. Per fer aquest contrast, és necessari documentar el procés de forma ordenada. Només si tenim la traça de tot el camí podrem recuperar-lo al final i avaluar-ne els resultats.

La carpeta de formació és l’eina que ha de servir per documentar aquest procés i els seus resultats. Està estructurada de tal manera que facilita la recollida de documentació del procés, així com de l’avaluació de la transferència.

La carpeta és una eina que té dos objectius:

 • fer un seguiment del propi procés, que permeti al centre tenir el control sobre el procés gradual d'avenç, tant individual com grupal;
 • avaluar-ne els resultats en relació amb els objectius de millora proposats, així com comprovar en quina mesura els avenços s'han transferit a la pròpia pràctica.

L’equip de coordinació és el responsable d’elaborar la carpeta!

La carpeta de formació presenta una estructura àgil i senzilla perquè els centres documentin el procés formatiu de forma ordenada i organitzada, de tal manera que puguin, d’una banda, fer-ne un seguiment ja des de l’inici, i, de l'atra, fer-ne una avaluació final.

A grans trets podríem comparar l’estructura de la carpeta amb la d’un petit dossier amb quatre separadors, cadascun dels quals està destinat a documentar les diferents fases del procés de formació, com pretén mostrar la imatge.

En un procés d’avaluació com el que pretén la FIC, la recollida de documents a la carpeta pretén mostrar el procés d’avenç i d'enriquiment de les pròpies maneres de fer a partir del treball amb l’itinerari propi. Aquesta documentació ha d’ajudar a valorar en el si del centre en quina mesura s’han assolit els objectius de millora previstos.

Com es pot elaborar?

La carpeta de formació es pot elaborar en diferents formats: en format paper, en digital o en format electrònic. Cada centre l’elaborarà amb el suport que li sigui més adient, segons les seves possibilitats tècniques i de recursos. En qualsevol cas, ha de ser un format que permeti la seva visualització per part de totes les persones que participen en la formació.

A continuació es proposen alguns formats.

Format paper
Si es decideix el format paper, s’aconsella tenir un dossier amb quatre separadors. Hem de pensar, però, que en les diferents sessions de formació segurament es generaran documents amb reflexions del grup a la pissarra o similar. En aquest cas, és important fer una fotografia d’aquests documents no contemplats en els itineraris però que poden ser útils per anar documentant la traça de tot el procés. En aquest sentit, poden ser documents molt suggerents.

Carpeta virtual dins d’un entorn 'Moodle'
Els centres que disposin d’un moodle poden situar la seva carpeta en aquest espai. L’avantatge és que permet que tothom la pugui visualitzar en tot moment.

A més, atès que el moodle és un entorn virtual construït sota una òptica de construcció compartida del coneixement, permet crear fòrums de debat i altres eines per a la reflexió col·lectiva. Aquestes reflexions poden incorporar-se fàcilment a la carpeta.

'Google sites'
És una aplicació en línia que es troba en el mateix correu XTEC. Aquesta aplicació permet crear un lloc web o una intranet d'una forma tan senzilla com editar un document. Amb 'Google sites', els usuaris poden reunir en un únic lloc i d'una forma ràpida documents diversos (textos, vídeos, imatges, arxius adjunts, etc.). A més, permet compartir informació amb altres persones i editar-la amb facilitat.

Els experts, però, aconsellen que no s’introdueixi aquesta forma si no es disposa de la infraestructura tècnica adient i de la formació en eines electròniques necessària.

A continuació trobareu una guia amb indicacions de com elaborar la carpeta. Aquesta guia és vàlida per a tots els formats.
Guia per elaborar la carpeta de formació


Primer separador


El primer separador ha de documentar tot allò relacionat amb la fase inicial: les reflexions al voltant de l’objectiu de millora i del que es vol aconseguir.

Primer separador
Recolliu en aquest separador:

 • Els resultats de la reflexió col·lectiva per a la tria de l’objectiu de millora a partir del qual voleu iniciar un itinerari formatiu propi.
 • La concreció dels criteris i dels indicadors d’assoliment en relació amb aquest objectiu (vegeu orientacions específiques per elaborar criteris i indicadors al document Orientacions per elaborar criteris i indicadors d’avaluació).


Segon separador


Aquí hi anirà tota la documentació relacionada amb l’autodiagnosi i amb la planificació de l’itinerari, que és la documentació de la fase de planificació.

Segon separador
Recolliu en aquest separador:

 • El punt de partida col·lectiu en relació amb l’objectiu compartit i els indicadors establerts: Què fem com a centre en relació amb el que volem aconseguir? Això ajudarà a visualitzar en què s’ha d’anar avançant.
 • Un pla de treball especificant les accions que es duran a terme per assolir els objectius. Aquest pla de treball ha d’incloure la llista d’accions, la temporització, les persones responsables de cada acció, l’avaluació, etc. (utilitzeu per a això el document Pla de treball)

Tercer separador


Aquí hi anirà tota la documentació de la fase de construcció i experimentació.

És la fase que requereix més documentació. Això és lògic si pensem que es tracta de la fase més productiva perquè és el moment de dissenyar i experimentar una nova pràctica a l’aula. Aquesta pràctica no serà una activitat aïllada, sinó que s’integrarà dins de la programació que s’estigui fent mentre duri la formació.

L’experimentació serà individual i es podrà dissenyar individualment o en petit grup.

Tercer separador
Recolliu en aquest separador:

 • Els resultats de les reflexions teoricopràctiques de les sessions de treball. Aquestes reflexions es poden documentar de maneres diverses: document amb acords, mapes conceptuals o esquemes, enregistrament de les sessions de treball, etc.
 • El conjunt de les noves pràctiques dissenyades de forma individual o en petit grup. Per a això s’utilitzarà el Full de descripció de les noves pràctiques, que haurà d’omplir cada grup o professor/a un cop dissenyada la pràctica.


Quart separador


Ha de documentar l’avaluació de la transferència a l’aula i la projecció de futur.

Quart separador
Recolliu en aquest separador:
 • Les reflexions al voltant de l’experimentació a les diferents aules. Aquestes reflexions es poden documentar de maneres diverses: enregistrament de la sessió d’intercanvi sobre l’experimentació, recull de les idees principals d’aquest intercanvi, etc.
 • El Document de valoració final que ha de donar compte de:
  • La mesura en què s'han assolit els criteris i els indicadors establerts.
  • La projecció de futur a partir d’aquesta avaluació de la transferència.