Apartat 1: Orientacions generalsLa formació interna de centre (FIC) dóna molta importància a la incorporació de la mirada avaluadora envers al propi procés formatiu. En aquesta modalitat de formació, l’avaluació no s’entén com una eina fiscalitzadora, sinó com un instrument que ha d’ajudar-nos a identificar per nosaltres mateixos tant la transferència a l’aula dels continguts de la formació com, sobretot, la seva contribució a la qualitat dels aprenentatges.

En aquest sentit, la FIC entén l’avaluació com a part intrínseca del mateix procés de formació. I com a tal, és necessari incorporar-la des de l’inici del procés. D'aquesta manera podrà ajudar a fer-ne un seguiment, així com una avaluació final dels resultats. Des d'aquesta perspectiva, ens haurem de plantejar dues preguntes clau:

  En què hem avançat exactament envers al punt de partida?
  Quines evidències podem mostrar que visualitzin i avalin aquest avenç?

Com s’extreu del que s’ha dit, l’avaluació de la transferència es basa sobretot en un contrast entre l’abans i l’ara. Per fer aquest contrast, és necessari:

- D'una banda, definir els criteris i els indicadors d'avaluació en relació amb l'objectiu de millora establert. Els criteris amb els seus indicadors ens serviran tant per fer la pròpia diagnosi com per dur a terme el seguiment i l'avaluació del procés. Per això es presenten en aquest espai unes orientacions específiques.

- D'altra banda, documentar el procés de forma ordenada. Només si tenim la traça de tot el camí formatiu podrem recuperar-lo al final i avaluar-ne els resultats. La carpeta de formació és el lloc on incorporar aquesta documentació. En el document carpeta de formació hi trobareu pautes per a la seva elaboració, així com indicacions sobre els documents que ha d'incorporar.