Apartat 2: Carpeta de formació

Per què serveix?

La formació interna de centre (FIC) dóna molta importància a la incorporació de la mirada avaluadora envers al propi procés formatiu i l’entén com a part intrínseca d'aquest procés. En aquest sentit és lògic pensar en la necessitat d’incorporar-la-hi des de l’inici. Ara bé, perquè aquesta avaluació tingui un caire formatiu i sigui realment útil per al centre, és necessari que es faci de forma ordenada, sistemàtica i continuada.


Per això proposem usar la carpeta de formació com a eina per documentar tot el procés formatiu, de tal manera que permeti una avaluació tant interna com externa de la transferència de la formació. Què ha de documentar exactament la carpeta?


Un procés d’enriquiment:

  • de les pràctiques competencials a l’aula relacionades amb la competència comunicativa i la matemàtica;
  • del propi treball en equip i de les dinàmiques internes relacionades;
  • dels aprenentatges de l’alumnat.


Com es pot fer un seguiment i una autoavaluació d’un procés d’enriquiment d’aquest tipus?

Cal guardar i recollir de manera ordenada evidències que documentin les diferents fases dels itineraris: el punt de partida, els petits avenços a partir del treball que promou l’itinerari formatiu i, finalment, el punt d’arribada. Perquè no es pot identificar l’enriquiment si no s’identifica en què s’ha avançat exactament en relació amb el punt de partida. Aquesta recollida sistemàtica i ordenada permet avaluar el procés i la transferència a partir del contrast entre l’ara i l'abans.


Qui l'elabora?


L’equip de coordinació serà el responsable d’elaborar la carpeta amb ajuda de les persones del centre que participin en la FIC.


Com està estructurada?


La carpeta de formació presenta una estructura àgil i senzilla perquè els centres documentin el procés formatiu de forma ordenada i organitzada, de tal manera que puguin, d’una banda, fer-ne un seguiment ja des de l’inici i al llarg de tot el procés; i de l’altra, fer-ne una avaluació final.

Carpeta amb compartimentsA grans trets podríem comparar l’estructura de la carpeta amb la d’un petit dossier amb quatre separadors, cadascun dels quals està destinat a documentar les diferents fases del procés de formació, com pretén mostrar la imatge.
En un procés d’avaluació com el que proposa la FIC, la recollida de documents a la carpeta pretén mostrar el procés d’avenç i enriquiment de les pròpies maneres de fer, a partir del treball amb els itineraris formatius. Aquesta documentació ha d’ajudar a valorar en el si del centre en quina mesura s’han assolit els objectius de millora previstos i quins nous interrogants i necessitats formatives s’han generat.


Com es pot elaborar?


La carpeta de formació es pot elaborar en diferents formats: en format paper, digital o electrònic. Cada centre l’elaborarà amb el suport que li sigui més adient, segons les seves possibilitats tècniques i de recursos. En qualsevol cas, ha de ser un format que en permeti la visualització a totes les persones que participen en la formació.


A continuació es proposen alguns formats:


Format paper


Si es decideix el format paper, s’aconsella tenir un dossier amb quatre separadors. Hem de pensar, però, que en les diferents sessions de formació segurament es generaran documents amb reflexions del grup a la pissarra o similar. En aquest cas, és important fer una fotografia d’aquests documents no contemplats en els itineraris però que poden ser útils per anar documentant la traça de tot el procés.


Carpeta virtual dins d'un entorn 'Moodle'


Els centres que disposin d’un moodle poden situar la seva carpeta en aquest espai. L’avantatge és que permet que tothom la pugui visualitzar en tot moment.


A més, atès que el moodle és un entorn virtual construït sota una òptica de construcció compartida del coneixement, permet crear fòrums de debat i altres eines per a la reflexió col·lectiva. Aquestes reflexions poden incorporar-se fàcilment a la carpeta, si es considera oportú.


'Google sites'


És una aplicació en línia que es troba en el mateix correu XTEC. Aquesta aplicació permet crear un lloc web o una intranet de manera molt senzilla. Amb 'Google sites', els usuaris poden reunir en un únic lloc i d'una forma ràpida documents diversos (textos, vídeos, imatges, arxius adjunts, etc.). A més, permet compartir informació amb altres persones i editar-la amb facilitat.


Els experts, però, aconsellen que no s’introdueixi aquesta forma si no es disposa de la infraestructura tècnica adient i de la formació en eines digitals necessària.


Exemple de carpeta de formació amb Google Sites

En què ens ajuda la carpeta a la certificació


Com comentàvem més amunt, la carpeta és un instrument d’avaluació, entenent l’activitat d’avaluar com a tasca complexa que no es pot entendre de manera deslligada del procés d'aprenentatge o de formació. Aprendre o formar-se i avaluar són cares de la mateixa moneda.


La carpeta té dos objectius diferents:

  • Fer un seguiment del propi procés, que permet al centre tenir el control sobre el procés gradual d'avenç, tant individual com grupal.
  • Avaluar els resultats en relació amb els objectius de millora proposats i comprovar en quina mesura els avenços s'han transferit a la pròpia pràctica.


És aquest segon objectiu el que servirà de base per a la certificació. La carpeta ha de contenir un últim document que reculli les reflexions de tot l'equip de formació a partir de valorar l'experiència i la documentació que reflecteix el procés en relació amb els objectius establerts prèviament.


Aquest document ha de plasmar, de manera raonada, en quina mesura s'han assolit els objectius de millora previstos, quins acords s'han pres i en quins documents del centre (PEC, programació general anual del centre…) han quedat integrats, i, finalment, quins nous interrogants i necessitats formatives s'han generat que permetin planificar el futur.A continuació trobareu una guia amb indicacions de com elaborar la carpeta. Aquesta guia és vàlida per a tots els formats.


Guia per elaborar la carpeta de formació


Primer separador o compartiment


Aquí hi anirà tot allò que documenti el punt de partida, individual i grupal.

Primer separador

Recolliu en aquest separador:

  • Els resultats de la reflexió per a la tria de la competència i l'itinerari.
  • Si escau, la documentació que es demana des l’itinerari formatiu en la fase inicial. Si no es demana cap informació, aleshores no cal incorporar res més en aquest separador.


Segon separador o compartimentSegon separador

Aquí hi anirà tota la documentació que es demana des de l’itinerari formatiu en la fase de planificació.

Tercer separador o compartimentTercer separador

Aquí hi anirà tota la documentació que es demana des de l'itinerari formatiu en la fase de construcció i experimentació. És la fase en la qual es demana més documentació. Això és lògic si pensem que es tracta de la fase més productiva i creativa.
Quart separador o compartimentQuart separador

Aquest és l'espai on recollir la documentació relacionada amb l'avaluació del procés i de la transferència de la formació. És la documentació que es demana des de l'itinerari en la fase final.