Apartat 1: Orientacions generalsLa formació interna de centre (FIC) dóna molta importància a la incorporació de la mirada avaluadora envers el propi procés formatiu. En aquesta modalitat de formació, l’avaluació no s’entén com una eina fiscalitzadora, sinó com un instrument que ha d’ajudar els centres a identificar per si mateixos tant la transferència a l’aula dels continguts de la formació com, sobretot, la seva contribució a la qualitat dels aprenentatges.

En aquest sentit, la FIC entén l’avaluació com a part intrínseca del mateix procés de formació, i, com a tal, és necessari incorporar-la-hi des de l’inici. Ara bé, perquè aquesta avaluació tingui un caire formador i sigui realment útil per al centre, és necessari que es faci de forma ordenada, sistemàtica i continuada.

Els itineraris formatius ja incorporen aquesta mirada avaluadora a través de breus reflexions i de l'aportació d’evidències sobre el que s’està fent, com s’està fent i en quina mesura va enriquint poc a poc el punt de partida. Això ajudarà a fer un seguiment continuat del procés formatiu. Aquesta avaluació continuada al llarg del procés ha de portar lògicament a avenços tant en les pròpies maneres de fer com en la millora dels aprenentatges de l’alumnat. Quan parlem d’aquests avenços, parlem de l’avaluació de la transferència. I per fer-la ens hem de plantejar dues preguntes clau:

  • En què he/hem avançat exactament envers al punt de partida?
  • Quines evidències provades que visualitzin i avalin aquest avenç puc/podem mostrar?

Com s’extreu del que s’ha dit, l’avaluació de la transferència es basa sobretot en un contrast entre l’abans i l’ara. Per fer aquest contrast, és necessari documentar el procés de forma ordenada. Només si tenim la traça de tot el procés podrem recuperar-lo al final i avaluar-ne els resultats.

La carpeta de formació ens servirà com a eina d’autodiagnosi, autoseguiment i autoavaluació del procés formatiu. En l'apartat sobre la carpeta de formació hi trobareu pautes per a la seva elaboració.