Apartat 5: Aprenem amb i dels altresLes diferent activitats de treball en equip, que tenen com a objectiu construir coneixement de manera compartida, requereixen una acció estratègica que ajudi a passar de la dimensió individual a la grupal. A continuació, presentem algunes estratègies que afavoreixen aquest procés:


La dinàmica del bon debat


Activitat de dinamització


Es pot proposar, com a activitat inicial del treball en grup, una primera reflexió individual sobre allò que cadascú entén per “un bon debat”.


Què és per a mi un bon debat? Quines són les regles bàsiques que el caracteritzen?


Es recullen aquestes reflexions en el grup i es comparen amb la llista següent de regles bàsiques d’un bon debat:

 • S’ha de compartir un interès i un objectiu, que impliquin de manera significativa els seus participants.
 • S’ha de deixar espai per a la participació individual de tots els membres i promoure la participació de tots els integrants com a membres del grup.
 • La informació rellevant ha de ser compartida. Cal arribar a tenir un llenguatge compartit que permeti l’entesa. És possible, fins i tot, que s’arribi a crear un llenguatge propi de la comunitat que li dóna identitat i cohesió.
 • Les opinions personals han d’estar raonades i argumentades per tal de donar suficient informació als interlocutors per poder-les debatre.
 • Les intervencions/aportacions han de circular, s’han de reprendre, recuperar, incorporar al fil de la conversa, s’han de comparar, valorar…
 • S’ha de pretendre arribar a unes conclusions compartides. Ha d’haver-hi uns resultats que indiquin un avenç i un aprofundiment en el coneixement respecte al punt de partida de la discussió.


Aquesta primera reflexió pot ajudar a compartir i posar les bases que regiran la dinàmica de treball en equip i crearà el marc que donarà coherència a la resta de procediments.


Finalitat de l’activitat

Si ens aturem a pensar quins són els trets i les fases d’un bon debat, apareixerà una estructura de treball organitzada i unes normes bàsiques que ens poden ajudar a definir la dinàmica que gestiona la comunicació i la construcció de coneixement pròpies d’una organització que aprèn. Fer-ho d’aquesta manera ajuda que el professorat no ho vegi com a imposició, sinó com a sistematització d’un procés de comunicació natural.El meu espai d’influència


Activitat de dinamització


Plantejar quin és l’espai d’influència de cadascú i allò que pot aportar a l’escola.

Què puc aportar des del meu espai d’influència (professorat d’una matèria concreta; d’un cicle concret; equip directiu; tutoria…)?


Finalitat de l’activitat

Pot ser enriquidor valorar, per a certs àmbits de millora, la necessitat que els membres prenguin consciència de quin és el seu espai d’influència segons el paper que exerceixen. No pel fet de no tenir una tasca directa en l’àmbit de millora significa que no s'hi pugui contribuir d’alguna manera. És interessant entendre l’escola com un sistema. Per altra banda, compartir diferents perspectives sobre un mateix tema ajuda a implicar i és la base d’una bona col·laboració.Del JO al NOSALTRES


Activitat de dinamització


Partir de reflexions o tasques individuals abans de passar al treball en grup petit o gran (per exemple, demanar una reflexió individual sobre un tema en forma de pluja d’idees i que aquestes siguin el punt de partida per fer un mapa conceptual en el petit grup; descriure individualment una activitat d’aula pròpia a partir d’un guió i compartir-la en el petit grup per extreure dels exemples trets que podrien definir una bona pràctica).


Finalitat de l’activitat

El treball en grup ha de beure de tasques individuals prèvies que donen responsabilitat i impliquen l’individu en el treball grupal. Per altra banda respectar aquest espai individual permet recollir totes les veus en el treball de grup i evidenciar tant el desenvolupament individual com l’aprenentatge col·lectiu.Diferents formats per plasmar les reflexions


Activitat de dinamització


Proposar diferents formats per recollir les reflexions individuals: pluges d’idees, taules, esquemes, mapes conceptuals…


Finalitat de l’activitat

Els formats que proposem han d’estar en relació amb l’activitat reflexiva que plantegem i donar-hi suport (evocar idees de manera espontània, comparar, sintetitzar…).La composició dels grups


Activitat de dinamització


Com ha de ser la composició dels grups?

 • Grups no superiors a 4 persones.
 • Grups homogenis (del mateix nivell; cicle; àrea o matèria; amb el mateix rol: tutor, equip directiu, docent, especialista…).
 • Grups heterogenis o mixtos (de diferent nivell; cicle; àrea o matèria; amb diferent rol: tutor, equip directiu, docent, especialista…).


Finalitat de l’activitat


 • Un grup gran dificulta la participació, la presa d’acords i alenteix el procés, sense aportar riquesa de perspectives.
 • Cal planificar la composició homogènia o heterogènia dels grups de treball, tant en funció de la tasca que volem proposar i de l’objectiu d’aquesta (prioritzar la riquesa de perspectives de la heterogeneïtat o la visió compartida del grup homogeni), com d’aspectes afectius i relacionals que volem promoure o desfer.Instruccions per a la gestió del grup


Activitat de dinamització


Donar instruccions o pautes per a la gestió del treball en grup, com per exemple:

 • Instruccions per a l’escolta activa positiva (Què m’emporto de les propostes dels altres? Què m’ha resultat especialment atractiu, interessant?… )
 • Plantejar preguntes guia que donin paràmetres compartits per al debat
 • Proposar la cerca d’elements comuns (Quins són aspectes recurrents, coincidents? Sota quins àmbits comuns podríem agrupar les diferents aportacions?…)
 • Passar de l’anècdota a trets generalitzables (Després de l’anàlisi d’aquestes seqüències, quins són trets que definirien una bona seqüència per treballar l’expressió escrita?…)
 • esmicolar conceptes (Què entenem per aquest concepte? Què hi associem? Quines accions concretes creiem que implica?…)


Finalitat de l’activitat


Gestió pautada de la interacció en el grup que ajudi a apropar mirades. Són pautes que ajuden a:


 • Educar l’escolta o la mirada cap a allò positiu i no a la inversa.
 • Crear paràmetres compartits per organitzar la discussió…
 • Cercar coincidències abans d’abordar les divergències.
 • Categoritzar de manera que totes les aportacions quedin aixoplugades en àmbits comuns per després discutir-les.
 • Explicitar allò que s’amaga darrera de conceptes més abstractes i que dificulta la comprensió. És tracta d’anar compartint significats.La gestió del temps


Activitat de dinamització


Determinar de manera explícita el temps que es dedicarà a les diverses activitats, tant de reflexió individual com de debat del petit grup.

Finalitat de l’activitat


 • És important pautar el temps, entenent que és una estimació aproximada, i explicitar-ho, per tal de transferir la gestió del temps al grup. Això dóna major dinamisme al treball i ajuda el grup a regular-se.
 • És necessari, també, donar temps al treball individual en funció de la tasca proposada, però no ha de ser superior a 5 minuts, ja que la interacció és un element estimulant de la reflexió.Recollir per fer avançar


Activitat de dinamització


Recollir per escrit i en format visual les aportacions del grup.


La recollida de les aportacions dels grups es pot fer en la mateixa sessió seguint el procediment següent:

 • Es comença apuntant a la pissarra el resultat del treball d’un dels grups.
 • Després, es demana que la resta ampliï aquesta primera posada en comú amb aportacions que la puguin enriquir, complementar.
 • En el procés de recollida, la persona dinamitzadora pot demanar als membres de l'equip que la vagin guiant en l’organització i endreça de les aportacions, o ella mateixa ho pot anar organitzant si pensa que la seva proposta d’endreça pot ajudar el grup a avançar.


Una altra possibilitat és fer-ho fora de la sessió, a partir de la recollida de les aportacions dels grups per escrit, i crear un document nou que visualitzi les aportacions de tothom (document de retorn en format gràfic). Quan es fa el retorn a la sessió següent es deixa un temps al grup perquè consideri si han quedat recollides totes les seves aportacions a partir d'una pregunta de l’estil de la següent:


Tothom se sent representat en aquest producte col·lectiu?

Finalitat de l’activitat


La recollida ha de visualitzar el producte col·lectiu fruit de la construcció conjunta de nou coneixement:
 • Per una banda la recollida per escrit i de manera organitzada ajuda a avançar el grup.
 • A més, deixa constància, com a producte concret, d’allò que s’ha assolit com a grup, i permet anar-lo enriquint progressivament (traçabilitat).
 • La recollida de les aportacions s’ha de fer respectant el llenguatge utilitzat per les persones del grup, de manera que el grup s’hi identifiqui.