Apartat 1: Tasques de l'equip de coordinació


La formació interna de centre (FIC) té dos reptes importants:

 • que el centre endegui un procés formatiu per si mateix;
 • que el procés formatiu no persegueixi només un desenvolupament individual dels docents, sinó una millora del centre com a col·lectiu.

L’equip coordinador juga un paper clau per liderar i assegurar les condicions necessàries per poder dur a terme el procés formatiu intern de centre.

Quines són les tasques de l’equip de coordinació?

Les persones que assumeixin la dinamització interna com a equip de coordinació han de:

 1. Crear les condicions necessàries d’espai i de temps per facilitar el treball amb els itineraris formatius (vegeu les orientacions a l’apartat 3 del bloc 1):
  • tot establint un calendari de sessions de formació continuades que s’adapti a l’estructura de l’itinerari formatiu i a la realitat del centre,
  • preveient un espai de treball adequat.
 2. Planificar les sessions de formació (per exemple: preveure els fulls de treball o materials necessaris per a cada sessió a partir de les orientacions dels itineraris formatius; elaborar i compartir l’ordre del dia amb tot l’equip de formació…).
 3. Establir connexions entre les diferents sessions per tal de garantir la continuïtat i el fil conductor dels itineraris formatius (vegeu les orientacions a l’apartat 6 del bloc 1).
 4. Incorporar les indicacions per a la dinamització de les sessions de formació: dinàmiques grupals, temporització de les sessions, etc. (vegeu les orientacions a l’apartat 5 del bloc 1).
 5. Elaborar la carpeta de formació amb l’ajuda de les orientacions generals que es donen a la guia i seguint les indicacions dels itineraris de formació (vegeu les orientacions a l’apartat 2 del bloc 2).
 6. Dur a terme l’avaluació de la transferència de la formació de forma col·legiada a partir de la documentació de la carpeta de formació.
 7. Elaborar un informe de valoració final que reculli les reflexions de tot l’equip de formació sobre l’experiència i la documentació de la carpeta de formació (vegeu el document de valoració final).

Perfil de l’equip de coordinació

Per dur a terme aquestes tasques seria convenient que les persones que integren l’equip de coordinació reunissin les característiques següents:

 1. Tenir una mirada positiva envers les possibilitats del centre.
 2. Tenir una visió global del centre, per poder dur a terme l’organització interna de la formació.
 3. Tenir capacitat per planificar i organitzar.
 4. Ser facilitadores del treball col·laboratiu.
 5. Ser acceptades per una àmplia majoria del claustre.
 6. Tenir una actitud oberta envers la innovació i la formació.
 7. Tenir capacitat per escoltar i crear empatia, per tal de promoure un bon clima de treball.

Qui ha de formar part de l’equip de coordinació?

L'equip de coordinació ha de ser format per tres persones del centre, com a màxim, entre les quals n’hi ha d’haver alguna de l’equip directiu. La resta de persones les escollirà l’equip directiu tenint en compte el perfil i les tasques abans descrites.