Activitat 2. Ens plantegem nous objectius

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Reflexionar, com a equip de mestres, sobre el que podeu fer a partir d'ara.
  • Plantejament de nous objectius per continuar avançant


 Descripció
Una vegada realitzada l'avaluació de l'assoliment dels objectius de l'itinerari cal fer un nou pas i reflexionar sobre el que, com a equip de mestres podem fer a partir d'ara.

Per fer aquesta reflexió cal fer-se una sèrie de preguntes que ens permetran concretar la proposta en tres objectius.


Orientacions de treballPetit grup 1. Un cop feta la valoració dels objectius us proposem que, en petits grups, aneu més enllà i us plantegeu nous objectius. Per tal d'ajudar-vos us presentem prèviament unes preguntes de reflexió.Les següents preguntes us poden ajudar en la vostra reflexió:

1. De l'avaluació de l'activitat anterior, quins son els nostres punts forts i en què ens cal millorar?

2. Què cal incloure encara en el PAT?

3. Quins canvis introduirem per millorar l'orientació educativa en el centre?

4. Quines coses fem per facilitar la transferència de la millores introduïdes als nostres alumnes?

5. Què pot fer cadascú envers l’assoliment dels objectius de millora que vagin sorgint de les dinàmiques de treball?

6. Com introduirem els objectius de millora a la pràctica col•lectiva i a la pràctica individual?
Igualment, us recomanem que consulteu el document Model competencial orientador, elaborat pel Servei d’Orientació de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. El podreu trobar a la pàgina d'Orientació eduactiva de l'XTEC.

Model competencial orientador


Gran grup 2. Poseu en comú el treball dels grups amb la resta de companys i companyes. Per acabar arribeu a un acord i consensueu tres objectius compartits entre tot l'equip per continuar avançant.

Ompliu la graella del document que conformarà la Carpeta de formació per tal de tenir present cap on podeu continuar avançant.
Carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓUna vegada realitzada l'avaluació de l'assoliment dels objectius de l'itinerari cal fer un nou pas i reflexionar sobre el que, com a equip de mestres, podem fer a partir d'ara.

Per fer aquesta reflexió cal fer-se una sèrie de preguntes que ens permetran concretar la proposta en tres objectius.

Així començarem fent grups de tres o quatre persones de diferent nivell educatiu o bloc d'ensenyament amb l'objectiu de donar resposta a les següents preguntes:

1. De l'avaluació de l'activitat anterior, quins son els nostres punts forts i en què ens cal millorar?

2. Què cal incloure encara en el PAT?

3. Quins canvis introduirem per millorar l'orientació educativa en el centre?

4. Quines coses fem per facilitar la transferència de la millores introduïdes als nostres alumnes?

5. Què pot fer cadascú envers l’assoliment dels objectius de millora que vagin sorgint de les dinàmiques de treball?

6. Com introduirem els objectius de millora a la pràctica col•lectiva i a la pràctica individual?

Per tal de donar resposta a aquestes qüestions resulta molt útil consultar el document Model competencial orientador; el trobareu a la pàgina de l'XTEC Curriculum i orientació > Orientació educativa > . Allà podreu consultar els criteris i indicadors del model competencial orientador. Es tracta d'unaeina que permet als centres i als seus equips aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic d’escola i de centre com a organització en les seves tres dimensions:

  • Àmbit/matèria
  • Acció tutorial
  • Cultura d’equip

Una vegada treballades les preguntes suggerides; entre el grup, us podeu fer d'altres que considereu oportunes.

Finalment, posareu en comú el treball dels grups amb la resta de companys i consensuareu tres objectius, entre tot l'equip, que considereu adients per continuar progressant en la planificació per orientar l'aprenentatge autònom dels vostres alumnes.