Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 35 horesObjectius

  • Planificar accions de manera coordinada per a la millora dels processos relacionats amb l'orientació educativa.
  • Dissenyar estratègies d’acció tutorial consensuades per l’equip docent que facilitin l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés formatiu.
  • Promoure l’autonomia de l’alumnat en la pròpia presa de decisions a través de l’acció orientadora.Blocs

  • Bloc 1: Objectius de l'acció tutorial del Pla d'Acollida del Centre.
  • Bloc 2: Continguts de l'acció tutorial del Pla d'Acollida del Centre.
  • Bloc 3: Orientació des dels ensenyaments.
  • Bloc 4: El seguiment del procés d'aprenentatge.
  • Bloc 5: La presa de decisions. I ara què?ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn aquesta fase entrem en el nucli del treball de l’itinerari. En ella s’aborden els seus objectius:

Objectius:

• Planificar accions de manera coordinada per a la millora del processos d'orientació educativa.

• Dissenyar estratègies d’acció tutorial consensuades per l’equip docent que facilitin l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés formatiu.

• Promoure l’autonomia de l’alumnat en la pròpia presa de decisions a través de l’acció orientadora.

Aquesta fase està formada per cinc blocs, el contingut dels quals és reflexiu i pràctic:

Bloc 1: Objectius de l'acció tutorial en el Pla d'Acollida del Centre.

Bloc 2: Continguts referits a l'acció tutorial en el Pla d'Acollida del Centre.

Bloc 3: Orientació des dels ensenyaments.

Bloc 4: El seguiment del procés d'aprenentatge.

Bloc 5: El procés d'orientació final.

Es pretén que les diferents reflexions esdevinguin en acords reals que quedin recollit en el Projecte d'Acció Tutorial del Centre. El PAT, com la resta de documents de l'escola, no ha de ser tan sols un document, sinó un instrument que permeti als docents dur a terme les seves tasques orientadores de forma coherent amb el Projecte Educatiu del centre. Per altra banda, en el Bloc 3 es planteja un possible canvi metodològic i didàctic: l'acció orientadora no pot estar deslligada de les accions docents.D'aquesta manera haureu d'elaborar i posar en pràctica propostes concretes per l'aula.