Activitat 2: La Carpeta per a l’orientació: quins recursos tenim al nostre abast?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Recollir els recursos que hi ha a l'abast de l'alumnat per tal que, un cop finalitzat el curs, pugui seguir el seu procés de creixement personal, acadèmic i professional.


 Descripció
El centre ha de ser coneixedor de totes les opcions que té l’alumne per poder continuar creixent en el seu procés vital. Per començar, en petit grup, ens qüestionarem sobre si tenim presents tots els recursos educatius i laborals disponibles a l'entorn per tal de poder informar adequadament els alumnes. Posteriorment, posarem en comú i classificarem tots els recursos trobats. Finalment, en gran grup, omplirem el document per a la carpeta de formació amb els recursos aportats per part de tot el professorat, document que esdevindrà el germen de la Carpeta per a l'orientació del nostre centre.Orientacions de treballIndividual
1. I ara què? Què sabeu dels recursos educatius i/o relacionats amb la recerca de feina a l'entorn on està ubicat el centre? Podeu tenir en compte l'oferta d'ensenyaments postobligatoris a la zona (o oferta d'ensenyaments telemàtics), els diferents itineraris formatius, calendari de preinscripció i matrícula en diferents ensenyaments i proves, vies per accedir a diferents ensenyaments, oferta de beques, servei d'assessorament en la formació professional i servei de reconeixement acadèmic, serveis d'ocupació…
Podeu trobar diferent idees als enllaços següents:

Carpeta de l'orientador del Consorci d'Educació de Barcelona

Estudiar a Catalunya. Orientació

Programa de garantia juvenil

Orientació acadèmica

Mesures flexibilitzadores a la formació professional

Feu una primera recerca a Internet, i deseu els enllaços trobats en el full de treball següent:2. A continuació contrasteu amb els companys els resultats de l'activitat anterior, elaborant entre tots el document que esdevindrà la Carpeta per a l'orientació del centre.


Carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

El centre ha de ser coneixedor de totes les opcions que a un alumne adults li poden ser útils a l'hora de prendre les decisions acadèmiques i professionals adequades, siguin a curt, mitjà o llarg termini.

En aquest sentit, tots aquells recursos que estan a prop o a l'abast de l'alumnat haurien de ser coneguts per la totalitat del professorat del CFA; davant d'una demanda d'informació, o en el moment d'aconsellar sobre diferent opcions, cal tenir un bon coneixement de les diferents possibilitats.

Per tant, és necessari garantir que aquests coneixements estiguin sistematitzats i recollits en algun espai compartit entre tots els membres del Claustre, amb la possibilitat de que també els alumnes interessats hi puguin accedir de forma autònoma. Per això es parla de la Carpeta per a l'orientació, una "carpeta" que pot ser virtual i/o física, que en cap cas es considera un document tancat, ja que s'ha d'anar enriquint i actualitzant amb tota la nova informació que vagi sorgint o es que es pugui necessitar.