Activitat 1: I ara què? Planifiquem activitats

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Dissenyar una activitat expressament relacionada amb el suport a la presa de decisions de l'alumnat d'un grup concret un cop acabi els seus estudis al centre.


 Descripció
Recordeu que a l'activitat 3 del Bloc 1 de la Fase 3 vau acordar els objectius del Pla d'Acció Tutorial del centre. Seria necessari, abans de continuar, que comprovéssiu si els objectius recullen aspectes com ara:

  • Establir mecanismes per mantenir el contacte i la col·laboració amb els ex-alumnes.
  • Convertir els antics alumnes en un recurs per als nous.
  • Facilitar informació i suport per a la continuació de la formació fora del centre, i/o la inserció laboral.

Si no fos així, haureu de valorar la seva incorporació. Caldrà, igualment, revisar els continguts.

A continuació penseu en una activitat que feu o podríeu fer amb els vostres alumnes que es relacioni expressament amb la continuació dels estudis fora del centre i/o la inserció laboral de l'alumnat. Aquesta pot consistir en una intervenció individual o en una destinada a tot el grup. Descriviu què és el que ha motivat la intervenció: és fruit d’una necessitat sobrevinguda d’algun alumne concret o del grup, o bé es tracta que d’una activitat que feu ordinàriament en un moment concret del curs? Podeu proposar materials, recursos… A Materials de formació trobareu diverses propostes.
Les activitats es compartiran en gran grup. Finalment, les haureu de penjar a la carpeta de formació.Orientacions de treball


Individual 1. Penseu en possibles activitats lligades a la presa de decisions acadèmiques i/o professionals per part de l'alumnat. Tingueu en compte un dels grups classe on impartiu la docència o bé un alumne concret que presenti unes determinades necessitats. Dissenyeu l’activitat, tenint en compte:

  • Justificació: A quina/es necessitat/s respon?
  • Descripció de l’activitat
  • Recursos i materials necessaris
  • Temporizació

Aquest document us pot guiar en aquesta tasca:


2. Reviseu amb els companys amb qui compartiu ensenyaments la vostra activitat, enriquint, si s’escau, les vostres propostes.

3. Presenteu la vostra activitat a la resta de l’equip docent, i pengeu-la a la Carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formació
Materials de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Dins de les activitats tutorials que podem planificar per als nostres alumnes, cal tenir en compte aquelles que es relacionen directament amb la presa de decisions acadèmiques o professionals: visitar el Saló de l'Ensenyament o bé a un institut de la localitat on es duguin a terme cicles formatius que poden ser d'interès, proporcionar informació sobre ofertes públiques de treball de la localitat… Quanta més informació disposi l'alumne més l'estarem ajudant a desenvolupar i madurar les seves decisions.