Activitat 3: El recull d'evidències. El portafoli

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Adonar-se de la necessitat de que l’alumne reculli evidències del propi procés d’autoavaluació.
  • Conèixer un dels instruments que permet a l’alumne recollir evidències d’aquest procés.


 Descripció
El portafoli és una selecció deliberada de les tasques d’aprenentatge i d’avaluació de l’alumne que donen mostra dels seus esforços i del seu progrés en el procés d’aprenentatge. Per realitzar aquest recull és necessari que participi el propi alumne en els criteris de la selecció i de l’avaluació de les evidències que formen part del portafoli individual de l’alumne. La carpeta d’aprenentatge també ha d’incloure un procés de reflexió del propi alumne sobre el seu progrés i sobre les seves mancances.
En aquesta activitat començarem per reflexionar en petits grups quina utilitat pot tenir la incorporació del portafolis en l’acció tutorial del nostre alumnat, quins poden ser els seus objectius i quins són els avantatges i els inconvenients d’aquest instrument, i si es coneixen d’altres. Finalment, en gran grup, posareu en comú les reflexions i aportacions de tothom, incorporant el document resultant a la Carpeta de formació.Orientacions de treball
1 Individualment, reflexioneu sobre les qüestions proposades en el full de treball. Es tracta de que valoreu la necessitat que els alumnes disposin d'una eina que els permeti recollir, deixar constància dels propis processos avaluatius. El visionat d'aquesta presentació us pot ajudar:

https://www.slideshare.net/nalart/portafolis-digital-aula-2014

A Materials de formació trobareu altra informació adicional sobre el tema.2. Compartiu les vostres reflexions amb la resta de companys, arribant a un acord, una postura comuna sobre la necessitat de que els alumnes recullin, de forma organitzada, les evidències del seu procés d'autoavaluació. Pengeu el document resultat a la Carpeta de formació.


Carpeta de formació

Materials de formacióEl recull d'evidènciesORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Si finalment s'acordés la necessitat de que els alumnes disposin d'un portafolis (o qualsevol altra eina similar) cal deixar constància d'aquesta pràctica en el Pla d'Acció Tutorial, incloent-hi:

  • Una proposta de parts, o esquema del portafoli.
  • La proposta de treball per ensenyaments, àmbits i/o nivells.

És convenient augmentar el grau d'autonomia dels alumnes a mida que avanci en el maneig de l'eina, començant per proporcionar un model únic, pautat i tancat i, a mida que vagin adquirint autonomia i pràctica, deixar que ells mateixos decideixin com volen que sigui el seu propi portafolis, complint sempre els requisits indispensables de planificació de la tasca que ha de fer, de metodologia que faran servir i de revisió/avaluació dels seus resultats d'aprenentatge.