Activitat 1: La reflexió

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Reflexionar sobre com treballar amb el nostre alumnat la competència d’aprendre a aprendre.
  • Fer evident el treball d’aquesta competència en les activitats que es proposen a l’aula.


 Descripció
Una de les accions més importants en el procés orientador és ajudar l’alumne a assolir una de les competències més importants: aprendre a aprendre. Aquesta competència té dues dimensions fonamentals. D'una banda, l'adquisició de la consciència de les pròpies capacitats (intel•lectuals, emocionals, físiques), del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les, així com de què es pot fer amb ajuda d'altres persones o recursos, i, d’altra banda, disposar d'un sentiment de competència personal, que redunda en el desenvolupament de les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d'aprendre.
Per desenvolupar aquesta competència cal ser conscient del que se sap i del que cal aprendre, de com s'aprèn, i de com es gestionen i controlen de forma eficaç els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. També requereix conèixer les pròpies potencialitats i carències, traient profit de les primeres i tenint motivació i voluntat per superar les segones des d'una expectativa d'èxit, augmentant progressivament la seguretat per afrontar nous reptes d'aprenentatge.
Al llarg d’aquesta es farà palès de quina manera es pot treballar aquesta competència amb els alumnes. No interessa tant la proposta concreta d’activitats, sinó de constatar de quina manera el treball d’aquesta competència ha d’impregnar totes les actuacions d’ensenyament/aprenentatge que tinguin lloc a l’escola.Orientacions de treball
1.a. Individualment, reflexioneu sobre la competència d’aprendre a aprendre. Les preguntes següents us serveixen de guia:

  • Què significa per a vosaltres aprendre a aprendre?
  • De quina manera incloeu el treball d’aquesta competència a les vostres programacions, activitats…?
  • Poseu al menys tres exemples concrets.


1.b. Compartiu les vostres reflexions i exemples amb la resta de companys.
Coincidiu en les vostres apreciacions? Hi trobeu exemples que podeu incorporar en la vostra pràctica diària?Full de treball Aprendre a a prendre (I)2.a. El Grup de Treball de la Xarxa de competències bàsiques del Departament d’Ensenyament va proposar una sèrie de criteris per determinar l’assoliment de la competència d’aprendre a aprendre de l’alumnat. De forma individual, dissenyeu una activitat per als vostres alumnes (penseu en un àmbit, ensenyament i/o nivell concret) que permeti l’avaluació de l’assoliment de la competència; ha de permetre l’observació de tres dels criteris dels que hi ha en el full de treball.

2.b. Compartiu la vostra proposta amb la resta de companys, justificant el disseny de l’activitat, és a dir, mostrant en què s’evidencia que serveix a l’alumne per a millorar la seva competència d’aprendre a prendre.


Full de treball Aprendre a aprendre (II)3.a. Les preguntes que desenvolupen el pensament crític són una bona eina per desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre. Individualment, observeu en el full de treball tres possibles actuacions docents a una classe qualsevol de ciències socials. Quina de les tres situacions exemplificades penseu que el professor està ensenyant els seus alumnes a aprendre a aprendre? En què es diferencia bàsicament l’Actuació 1 de la 3?

3.b. Comenteu en gran grup les vostres percepcions.


Full de treball Aprendre a aprendre (III)3.c. En el mateix full de de treball que heu fet servit a 3.b. us presentem diverses tipologies de preguntes que podem formular en el transcurs de la tasca docent, i que ajuden l’alumne a adquirir la consciència del seu propi procés d’aprenentatge.
Per parelles, classifiqueu a la graella del full de treball les preguntes que formula el professor als seus alumnes en l’Actuació 3; també podeu fer les vostres propostes.

3.d. Poseu en comú les vostres reflexions.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Amb la presentació de la tipologia de preguntes, comencem a profunditzar en el tema dels diferents tipus de pensament: causal, l'alternatiu, el conseqüencial, el de perspectiva i el de mitjans-fins. Tot això quedarà més palès a l'activitat 2.