Activitat 1: Què són les píndoles d'orientació educativa?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar diferents propostes d’orientació educativa des de diferents ensenyaments.


 Descripció
En aquesta activitat analitzareu diferents propostes d’orientació des de diferents ensenyaments. Aquestes propostes les anomenarem “píndoles d’orientació educativa”. Per començar, caldrà que tothom tingui clar què és una “píndola d’orientació educativa” i què es pretén amb ella. A les orientacions per a la coordinació es trobarà tota la informació necessària. A continuació, en petits grups, triareu una “píndola” de totes les proposades i l’analitzareu a partir d’una pauta donada. Finalment, en gran grup, posareu en comú les vostres reflexions.Orientacions de treball1. Us heu plantejat mai ensenyar les matemàtiques des d’un punt de vista orientador i autoregulador? Tot seguit trobareu exemples d’orientació des de les àrees. Aquests exemples els anomenarem “píndoles d’orientació educativa”.


Què són les píndoles d’orientació educativa? Totes aquelles activitats, tasques, projectes,… que apropen els alumnes cap al futur, que alimenten la seva curiositat acadèmica i laboral.

A través d’aquestes “píndoles”, es tracta de projectar l’assignatura a la vida per tal d’ajudar l’alumne a projectar-se, a poder relacionar el que fa a l’escola amb el seu futur acadèmic i professional.

Què es pretén amb les píndoles d’orientació educativa?

  • Propiciar l’autoavaluació de capacitats i interessos
  • Facilitar l’obtenció de coneixements sobre si mateix, el món acadèmic i el món laboral
  • Aportar coneixement sobre les diferents opcions formatives en contínua evolució i els seus requisits.
  • Desenvolupar els coneixements, capacitats i competències requerits pels perfils professionals als quals aspira l’alumnat i per a la vida activa en general.
  • Fomentar el pensament i l’activitat emprenedora.
  • Implicar l’alumnat en la construcció del seu projecte de vida.
  • Valorar de manera realista la concordança entre les capacitats i interessos individuals i les exigències de les professions desitjades.


En petits grups, trieu una de les píndoles aportades com a model i analitzeu-la seguint la pauta donada. A continuació, en gran grup, poseu en comú les vostres reflexions.
Materials de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓCal tenir present que orientació són totes les accions que ajuden a fer autònom l’alumne en la construcció del seu projecte de vida. Una acció clau és a través de l’aprenentatge, dins i fora de l’aula.

No es pot deslligar la funció docent de l’orientadora donat que quan es realitzen activitats d’ensenyament i aprenentatge, al mateix temps que es fa treballar l’alumne sobre continguts curriculars específics de matèria, es posen en joc també les seves habilitats, motivacions, interessos, aptituds, etc. Per tant, tots aquests factors s’han de tenir molt en compte per optimitzar les activitats i, sobretot, l’èxit educatiu.

Dins de l’aula, serà cabdal la gestió que feu de l’ensenyament i el model d’avaluació que adopteu per tal d’acompanyar l’alumne en el seu aprenentatge. Es tracta d’oferir atenció planificada i acompanyament a l’alumne per afavorir que s’impliqui en l’aprenentatge, el rendiment i la projecció. A través de seqüències didàctiques competencials i orientadores capacitareu l’alumnat en la personalització del seu aprenentatge, l’ajudareu a trobar-se un lloc en el món, des de l’autonomia i per a l’autonomia.Lectura complementària: Si voleu veure més exemples d’activitats d’orientació acadèmica i professional, podeu llegir els punts 3 i 4 de la Guia d'orientació professional coordinada que també trobareu enllaçada a la pàgina de la XTEC com a recurs per a l'Orientació Educativa. https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/151123_Guia_OPC_catala.pdf