Activitat 2: Continguts de l’acció tutorial (acompanyament) (II)

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Especificar els continguts l’acció tutorial (acompanyament) per a cada ensenyament del centre.


 Descripció
En aquesta activitat cada docent se centrarà cadascun dels ensenyaments que imparteix, identificant els continguts que cregui més convenient treballar segons les característiques de l’alumnat, tot tenint en compte els continguts seleccionats per a cada objectiu del PAT del centre en l'activitat anterior. Ha de procurar que tots els àmbits (personal, professional i acadèmic) quedin recollits.
Si aquest docent s’encarrega tot sol d’un ensenyament —com pot ser el cas de la llengua anglesa o francesa— no caldrà que participi en la següent posada en comú, per ensenyaments, de les propostes individuals. Finalment es compartiran en el Claustre totes les conclusions a les que s’ha arribat per ensenyaments.
Els acords quedadan recollits en el PAT del centre.Orientacions de treball


Individual 1. Individualment feu la tria dels continguts que tindreu en compte a l’hora de planificar l’acció tutorial en cadascun dels grups dels ensenyaments que impartiu. Podeu fer servir la relació de continguts o proposar-ne d’altres en funció de les necessitats del i característiques del tipus d’alumnat. Indiqueu també en quin moment del curs escolar els treballaríeu.

Aquest document us pot guiar en aquesta tasca:2. Amb els companys amb qui compartiu ensenyaments contrasteu la vostra selecció i arribeu a un consens.

3. Presenteu les vostres propostes a tot l’equip docent i enriquiu-les, si s’escau, amb les aportacions dels companys.


Materials de formació


Recull de continguts relacionats amb l’acompanyament
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

És molt important tenir en compte la diversitat de l'alumnat en els CFA: edat, interessos, motivacions per estudiar. grau de maduresa. Sovint els diferents ensenyaments presenten tipologies similars d'alumnes, amb unes característiques comunes. És per això que cal ajustar al màxim els continguts que cal treballar a cada ensenyament i, si s'escau, a cada nivell. Evidentment hi haurà nivells i ensenyaments on el grau d'acompanyament a l'alumnat haurà de ser superior que a d'altres, però això no vol dir que hi hagi ensenyaments on no calgui fer-ho. Igualment cal pensar en els tres àmbits personal, acadèmic i professional.
Per altra banda, donat que les propostes i acords es recolliran en el PAT del centre, cal pensar de forma genèrica, no atenent a un grup concret d'un curs concret o un alumne concret. Es tracta de crear el marc on es desenvoluparà cada curs l'acció tutorial, que haurà de ser planificada anualment segons les característiques particular del grup i/o cada alumne.