Activitat 1: Continguts de l’acció tutorial (acompanyament) (I)

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Determinar els continguts d’acció tutorial (acompanyament).


 Descripció
En aquesta activitat, prenent els objectius del PAT consensuats a l’activitat 3 del Bloc1, identificareu els continguts que caldrà treballar per tal d’assolir-los i el temporalitzareu.
Per començar, fareu una lectura individual dels continguts proposats, seleccionant aquells que penseu que cal tenir en compte segons els objectius del PAT del centre. Seguidament contrastareu la vostra tria i valorareu la planificació feta.Orientacions de treball


Individual 1. Prenent els objectius d’acompanyament que heu consensuat com a centre (activitat 3 del Bloc 1), associeu per a cada objectiu els continguts d’acció tutorial que s’hi relacionen i planifiqueu en quin moment del curs escolar s’han de dur a terme les respectives actuacions. Ajudeu-vos del recull de continguts que us proposem com a materials.

Aquest document us pot guiar en les vostres reflexions:2. Compartiu aquesta pràctica amb els companys, i constrasteu els continguts seleccionats, procurant arribar a un consens.


Materials de formació


Recull de continguts relacionats amb l’acompanyament
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

El continguts s'entenen com el conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribueixen a l'assoliment d'uns objectius. Recordem que a l'última activitat realitzada (Bloc 1, activitat 3) s'han formulat els objectius del PAT del centre; cal doncs en aquests moments determinar quins són el continguts que caldrà treballar per tal d’assolir-los, i en quin moment.