Fase 3. Bloc 1. Objectius de l'acció tutorial del Pla d'Acció Tutorial
Durada orientativa del bloc: 4 hores

Situem-nos!

Qualsevol acció recollida en els documents del centre ha d'obeir a uns objectius determinats. És a dir, un cop feta una diagnosi de les mancances o necessitats de l'alumnat i del centre, cal establir uns objectius que explicitin les intencions respecte al tema del qual es tracti. El Pla d'Acció Tutorial no és una excepció, i dins dels seus àmbits, tant l'acollida com l'acompanyament i orientació en la presa de decisions, ha de tenir formulats uns objectius que siguin adients a les característiques de l'alumnat, així com al tipus d'ensenyaments que s'hi ofereixen.

Dedicarem aquest primer bloc, doncs, a revisar i consensuar els objectius del PAT referits a l'acompanyament i orientació de l'alumne al llarg de la seva etapa formativa al centre.

Objectius

  • Revisar i consensuar els objectius del Pla d'Acció Tutorial del centre pel que respecta al tema de l'acompanyament i orientació en la presa de decisions de l'alumnat.

Com ho fareu?

Començareu reflexionant sobre què es fa a l'aula i des de les matèries per acompanyar l'alumnat, i destriant quins són els elements més importants a tenir en compte. Continuareu revisant els objectius del PAT del vostre centre, fent-ne una anàlisi i classificant-los per l'àmbit d'actuació (personal, acadèmic o professional). Així mateix, valorareu si es tracten tots els àmbits, i els completareu, si s'escau, fent servir la proposta d'objectius dels assessors. Finalitzareu el bloc comprovant si els objectius proposats són adients per a tots els grups i ensenyaments que ofereix el centre, establint la idoneïtat de cadascun.

Activitats

  • Activitat 1: Aprenentatge, aula, acompanyament.
  • Activitat 2: Els nostres objectius d'acció tutorial al PAT.
  • Activitat 3: Completem els nostres objectius d'acció tutorial pel que respecta a l'àmbit de l'acompanyament.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

Qualsevol acció recollida en els documents del centre ha d'obeir a uns objectius determinats. És a dir, un cop feta una diagnosi de les mancances o necessitats de l'alumnat i del centre, cal establir uns objectius que explicitin les intencions respecte al tema del qual es tracti.

El Pla d'Acció Tutorial no és una excepció i, per tant, ha de tenir formulats uns objectius que siguin adients a les característiques de l'alumnat, així com al tipus d'ensenyaments que s'hi ofereixen.

Dedicarem aquest primer bloc, doncs, a revisar i consensuar els objectius del PAT.