Activitat 3: Completem els objectius del Pla d'acció tutorial en l'àmbit de l'acompanyament

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Ajustar i acabar de definir els objectius del Pla d'acció tutorial relatius a l'acompanyament.


 Descripció
A partir d’una llista d’objectius que trobareu a Materials de formació haureu de redactar, redefinir o completar els objectius del PAT del centre, segons les conclusions de l’activitat anterior.
Atesa la diversitat d’ensenyaments que s’ofereixen als centres de formació d’adults, caldrà que valoreu quins objectius dels proposats resulten més adients per a cada ensenyament i quins no s’apliquen.
Per començar, reviseu individualment la relació d’objectius fent-ne una primera tria. Seguidament, contrasteu les vostres reflexions en gran grup i consensueu aquells que donin coherència al vostre projecte de centre, distribuïts per àmbits (personal, acadèmic, professional).
Finalment, concreteu la vostra proposta en el document: Objectius del PAT del centre (acompanyament de l’alumnat).


Orientacions de treballIndividual 1. Llegiu la llista d’objectius, i feu-ne la tria d’aquells que creieu que més s’adien amb les necessitats del centre pel que respecta a l’àmbit de l’acompanyament.Full de treball Selecció d'objectius


2. Contrasteu les vostres reflexions i arribeu a un consens. Els objectius han de ser coherents amb les necessitats del centre (tipus d’alumnat, oferta educativa…) per tal d’incorporar-los al PAT del centre.
El document resultant l’heu de presentar a la Carpeta de formació.

Materials de formació

Recull d’objectius relacionats amb l’acompanyamentORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

A l'apartat de Materials de formació trobareu una llista amb objectius que fan referència a l'acompanyament de l'alumnat; són de caire molt variat. Hi ha alguns que són molt genèrics, d'altres més concrets, alguns que fan referència a l'àmbit personal, d'altres al professional, d'altres a l'acadèmic. Si encara no teniu PAT de centre, o bé els seus objectius són massa genèrics, ara és el moment de definir-los o redefinir-los d'una forma consensuada i coherent, d'acord a les necessitats del centre. No hi ha un nombre màxim ni mínim d'objectius; procureu, això sí, que els triats facin referència als tres àmbits esmentats, que no es repeteixi el seu contingut, i que siguin assolibles donades les condicions i recursos del centre.
Si el PAT del centre ja té uns objectius que, un cop analitzats, ja us satisfan, procureu, amb les propostes de la llista enriquir-los; potser hi ha algun matis que es pot millorar.