Activitat 2: El objectius d'acció tutorial al PAT

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Revisar i fer evidents aquells objectius del PAT del centre relacionats amb l'acció tutorial.


 Descripció
En aquesta activitat revisareu els objectius del vostre PAT pel que respecta a l’acció tutorial, i en fareu una valoració en relació al contingut i el seu nivell d’incidència: personal, acadèmic o professional.
Per començar, reflexionareu individualment sobre els objectius i com classificar-los. Seguidament contrastareu les vostres reflexions en gran grup. A continuació, trobareu una descripció dels àmbits d’actuació en funció dels moments en què es du a terme l’acció tutorial. Finalment, en gran grup, contrasteu la vostra tria i valorareu si els vostres objectius abasten tots els àmbits.


Orientacions de treballIndividual 1. Rellegiu i classifiqueu els objectius del PAT del centre segons l’àmbit al qual es refereixen:

  • Personal
  • Acadèmic
  • Professional

Per fer-ho podeu utilitzar el full de treball següent:2. Seguidament contrasteu amb els companys les vostres classificacions, i feu una valoració conjunta, responent a les preguntes finals de reflexió:

  • Teniu previstos tots els àmbits d’actuació en els objectius de l’acció tutorial ? Quins si? Quins no?
  • Hi ha equilibri?
  • Tenint en compte les característiques del vostre centre i l’alumnat que hi assisteix, els podeu enriquir? Redacteu-ne algun més.

Per fer-ho podeu fer servir el el següent full de treball:


Full de treball Reflexió i enriquiment.

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

El Pla d'acció tutorial del centre és bàsicament el document amb el que cal treballar en aquesta activitat. Els participants a la FIC han de revisar i analitzar, mitjançant la seva classificació, els seus objectius. En el cas que el centre no disposi encara de PAT passeu directament a l'activitat 3. En el cas que hi hagi PAT, si els seus objectius responen a idees massa vagues o generals, seria convenient prendre'n consciència. Com ja s'ha dit, el PAT és un instrument de treball, no un simple document, i tot el que hi hagi recollit ha de respondre a les necessitats reals del centre i de l'alumnat. Podeu passar també a l'activitat 3.