Activitat 1: Propostes per saber que hem assolit els objectius de l’itinerari

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Reflexionar sobre la pròpia pràctica orientadora i la del centre en relació als objectius de la FIC Cap a un centre orientador: l'acompanyament i la presa de decisions
  • Formular noves propostes de millora que ens indiquin que hem assolit els objectius de manera excel·lent.


 Descripció
Depenent del nombre de docents participants en la FIC s'organitzaran petits grups (o bé de forma individual) i se'ls demanarà que reflexionin sobre el que ja s’està fent al centre en relació als objectius de l’itinerari. A continuació cada grup (o participant) haurà de pensar quins aspectes podrien indicar que s’han assolit els objectius de manera excel·lent en finalitzar l’itinerari, tenint sempre en compte els resultats de les activitats final de la fase 1.


Orientacions de treball


Grups 1. Reflexioneu sobre el que ja feu en el centre i el que podríeu fer en relació a cada objectiu d'aquest itinerari. Partint de les conclusions desades a la Carpeta de Formació de les activitats 3 i 4 de la Fase 1, deixeu constància les vostres reflexions a la següent graella del full de treball.

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

En aquest moment es fan visibles els objectius de l'itinerari. Cal recuperar els resultats de les activitats Com és l'orientació? i "L'orientació educativa. Una tasca de tots" (activitats 3 i 4 de la primera fase).

Aquesta activitat 1 consisteix en reflexionar sobre el que es fa al centre en relació a cada objectiu de l’itinerari. Seguidament, cal pensar què més es podria fer per tal d’assolir els objectius del l'itinerari de manera excel·lent en finalitzar-ho.