Fase 1: Fase inicial. Comencem!
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

- Familiaritzar-se amb l’estructura i la metodologia de l'itinerari.

- Fer explícit de forma col·lectiva en quin punt es troba el centre, és a dir, l’equip de docents, en relació al tema de l’orientació, i de la coordinació entre els docents a l'hora de planificar i dur a terme accions referides a aquest temaActivitats

  • Activitat 1: Quin és el valor de l'orientació en un centre de formació d'adults?
  • Activitat 2: El concepte actual d’orientació; parlen els experts
  • Activitat 3: Coincidim?
  • Activitat 4: L'orientació educativa, una tasca de tots?ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

A la fase inicial les activitats van encaminades a fer que el professorat sigui protagonista i s’apropiï de la finalitat i de l’estructura de l’itinerari, és a dir que se n’adoni de què es vol dir, en l'actualitat, quan es parla d'un "centre orientador".

Hi ha quatre activitats, i la durada estimada per a dur-les a terme és de 6 hores. Recomanem dedicar dues hores (1 sessió) a l'activitat 1, atès que és la primera de l'itinerari i que cal la familiarització de tots els participants amb la metodologia reflexiva (individual, petit grup, gran grup) que s'hi planteja. Les activitats 2 i 3 es poden dur a terme en la segona sessió, dedicant-hi dues hores.

Pel que respecta a l'activitat 4, donada la importància de l'objectiu (cal que l'equip directiu articuli diferents mecanismes i recursos per tal que els aspectes relacionats amb l'orientació educativa es discuteixin i s'acordin, i cal que l'equip docent es comprometin a respectar els acords), proposem dedicar-ne 2 hores.

Recordeu que aquesta Fase Inicial és comuna a les dues FIC:

FIC 1: Cap a un centre orientador: l'acollida, el primer contacte amb l'alumne.
FIC 2: Cap a un centre orientador: l'acompanyament i la presa de decisions.


Sempre que es faci la FIC per primera vegada, sigui el primer o el segon itinerari s'haurà de fer aquesta fase. En el cas de que un itinerari ja s’hagi fet el curs anterior, dependrà de l’equip directiu repetir aquesta fase o obviar-la.