Activitat 4: L'orientació educativa, una tasca de tots?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Evidenciar els recursos i mecanismes disponibles en un centre educatiu per tal que l'orientació esdevingui un procés consensuat i compartit per tots els professionals que hi estan implicats.


 Descripció
Una de les idees que ha sorgit de la lectura i reflexió sobre el concepte actual d’orientació (Fase 1, activitat 2) és que “l’orientació no és només competència de la figura professional de l’orientador, sinó que cada membre de l’equip docent d’un centre, cadascú dins de les seves respectives competències, ha d’implicar-se en el procés.”


Per altra banda, segons l’article 69 del capítol IV de la Llei d’Educació de Catalunya, que tracta de l’objecte i àmbit de l’educació d’adults, dues de les finalitats d’aquests tipus d’ensenyament són:
  • Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional i facilitar-los la participació social.
  • Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.

La concreció d’aquests dos objectius es manifesta en els processos d’orientació que es duen a terme en els centres, és a dir, l’acollida i orientació acadèmica i l’acompanyament i suport a l’alumne per tal que a la finalització dels seus estudis en el centre sigui capaç de decidir allò més adient per ell en els àmbits personal, professional i acadèmic.

Per tant és necessari que tots els centres determinin, d’acord amb el seu Projecte educatiu, i tenint en compte el context intern i extern del centre, els objectius propis d’aquest àmbit, el seu desenvolupament i l’organització que permetrà dur-los a terme, i l’avaluació i la revisió de tot el procés.


Tornant a la idea amb la qual s’obria aquesta activitat: “L’orientació no és només competència de la figura professional de l’orientador, sinó que cada membre de l’equip docent d’un centre, cadascú dins de les seves respectives competències, ha d’implicar-se en el procés.”, caldrà buscar en les directrius del Grup de Treball d'Orientació (veure Materials de formació) aquelles idees clau que ens remeten a aquesta implicació i l’expliciten. La feina a desenvolupar al llarg d'aquesta activitat consisteix en la cerca de consens respecte a la planificació dels processos, mecanismes i recursos de què hauria de disposar un centre educatiu per tal d'assolir amb èxit la tasca d'orientar. Aquest document formarà part de la carpeta de formació


Orientacions de treball

Individual1. Tornant a la idea amb la qual s’obria aquesta activitat: “l’orientació no és només competència de la figura professional de l’orientador, sinó que cada membre de l’equip docent d’un centre, cadascú dins de les seves respectives competències, ha d’implicar-se en el procés.”, busqueu en les directrius del Grup de treball aquelles idees clau que ens remeten a aquesta implicació i l’expliciten. Us hem posat alguns exemples; podeu afegir-ne més. Penseu a continuació: Quins recursos, mecanismes… s’han de fer servir en el centre educatiu per tal d’articular aquestes idees?


Petit grup2: Comenteu les vostres conclusions, idees… en petit grup, si s'escau.


Gran grup3: Poseu en comú les reflexions efectuades de forma individual o en petit grup i elaboreu un document que reculli les conclusions consensuades per tots els docents. Aquest document anirà a la carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formacióMaterials
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

Una de les idees que ha sorgit de la lectura i reflexió sobre el concepte actual d’orientació (Fase 1, activitat 2) és que “l’orientació no és només competència de la figura professional de l’orientador, sinó que cada membre de l’equip docent d’un centre, cadascú dins de les seves respectives competències, ha d’implicar-se en el procés.”

Per altra banda, segons l’article 69 del capítol IV de la Llei d’Educació de Catalunya, que tracta de l’objecte i àmbit de l’educació d’adults, dues de les finalitats d’aquests tipus d’ensenyament són:

  • Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional i facilitar-los la participació social.
  • Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.

La concreció d’aquests dos objectius es manifesta en els processos d’orientació que es duen a terme en els centres, és a dir, l’acollida i orientació acadèmica i l’acompanyament i suport a l’alumne per tal que a la finalització dels seus estudis en el centre sigui capaç de decidir allò més adient per ell en els àmbits personal, professional i acadèmic.

Per tant és necessari que tots els centres determinin, d’acord amb el seu Projecte educatiu, i tenint en compte el context intern i extern del centre, els objectius propis d’aquest àmbit, el seu desenvolupament i l’organització que permetrà dur-los a terme, i l’avaluació i la revisió de tot el procés.

Particularment ens referim al document del Pla d'Acció Tutorial, que ha de recollir:

Extret de El Pla d'Acció tutorial. Seminari d'Orientació. Curs 13-14.


Si encara no teniu aquest document elaborat, el desenvolupament de la FIC us pot donar un bon suport, ja que al llarg del tres blocs de la FASE 3 es tractaran aspectes relacionats amb bona part dels seus continguts.Si ja el teniu fet, el desenvolupament de la FIC és una bona manera de fer-ne una revisió i avaluació acurada.

Per altra banda, com succeeix amb qualsevol altre document de caire organitzatiu i pedagògic del centre, cal que estigui consensuat i que hi hagi un compromís de compliment per part de tots els membres del claustre de professors. és per això que en aquesta activitat demanarem als participants en la FIC que reflexionin i manifestin el seu parer respecte a la manera, recursos, etc, en que aquesta coordinació i compromís s'ha de dur a terme.