Activitat 3: Coincidim?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Fer palès l'enriquiment de la vostra concepció del concepte orientació educativa.

 Descripció
Els participants heu de disposar per tal de fer activitat dels documents resultants de les activitats 1 i 2. Recordeu que a la primera heu recollit com és el vostre concepte d’orientació en un centre de formació adults. A la segona heu clarificat quins trets ha de tenir necessàriament l’orientació educativa. Es tracta de comprovar si els elements evidenciats figuren en la vostra concepció de l’orientació educativa, i donar-vos les primeres pistes per tal que enriquiu la vostra tasca orientadora. La tasca final d'aquesta fase consisteix en la cerca de consens respecte al vostre concepte d'orientació educativa ideal.
Aquest document formarà part de la carpeta de formació


Orientacions de treball


Gran grup 1. Donades les conclusions de les activitats 1 i 2, comenteu amb tot el grup si hi ha coincidències entre el que és el vostre concepte d'orientació educativa i la concepció actual del terme. Si cal, afegiu nous elements al vostre concepte d’orientació. Recolliu les possibles millores o puntualitzacions en el document que anirà a la carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

Els coordinadors haureu de proporcionar als participants els documents resultants de les activitats 1 i 2. Recordeu que a la primera s'ha recollit com és el vostre concepte d’orientació. A la segona s'ha clarificat quins trets ha de tenir necessàriament l’orientació. Es tracta de comprovar si els elements evidenciats a l'activitat 2 ja hi figuraven en la vostra concepció de l’orientació,pel que respecta als tres àmbits tractats (acollida, acompanyament i orientació final), i donar-vos les primeres pistes per tal que enriquiu la vostra tasca orientadora. La tasca final d'aquesta fase consisteix en la cerca de consens respecte al vostre concepte d'orientació ideal. Aquest document formarà part de la carpeta de formació.