Activitat 2: El concepte actual d'orientació educativa. Parlen els experts

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Evidenciar quin és actualment el concepte d’orientació dins de l’àmbit educatiu.


 Descripció
Us proposem la lectura d’un resum sobre el concepte d’orientació educativa. Inclou vàries definicions elaborades per diversos teòrics de l’educació; es tracta de trobar els punts comuns a totes, ja que us ajudaran posteriorment a comprovar si, la vostra orientació ideal els inclou. Els coordinadors disposen de les “solucions” (vegeu les Orientacions corresponents a aquesta activitat) a fi que puguin anar guiant el debat, afegint, si és necessari, nous elements.
Orientacions de treballIndividual 1.Llegiu el resum següent:


Material de formacióConcepte d'orientació educativa


Individual 2. Un cop llegit el text, de les quatre definicions, mireu de trobar els aspectes que puguin ser comuns a totes elles.


Petit grup 3. Comenteu ara les vostres respostes en parelles o petit grup (si s'escau)


Gran grup 4. Compartiu les vostres respostes amb tot el grup. El document resultant l'haureu de fer servir a l'activitat 3 d'aquesta Fase 1.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

Us proposem la lectura d’un resum sobre el concepte d’orientació educativa. Inclou vàries definicions elaborades per diversos teòrics de l’educació; es tracta de trobar els punts comuns a totes, ja que us ajudaran posteriorment a comprovar si, la vostra orientació ideal els inclou.


TEXT DE SUPORT PER ALS COORDINADORS:

Aquest text serveix per a guiar i enriquir, si s’escau, les conclusions a les que arribin els participants en la formació un cop llegit el text que s'hi proposa:

"En totes les definicions, encara que expressat de diferent manera, s’aprecien alguns elements comuns:

-La consideració de l’orientació com una ciència de la intervenció psicopedagògica, amb caràcter interdisciplinari.

-La concepció de la intervenció orientadora com un procés d’acompanyament que ha d’arribar a totes les persones, i no es troba delimitat ni en l’espai ni en el temps.

- Té la finalitat d’aconseguir el desenvolupament personal, social, educatiu i professional d’una persona dins d’un context.

- Es un procés que es desenvolupa dins i al costat del propi procés educatiu, professional i vital de la persona; no és una intervenció aïllada.

- No és només tasca de l’orientador, la totalitat dels agents educatius i socials ha d’estar-ne implicats.

- La intervenció orientadora ha d’estar integrada en el currículum.

- Els principis de prevenció, desenvolupament i intervenció social són els que caracteritzen el procés orientador.

- L’orientació acadèmica ha d’afavorir l’autonomia i la responsabilitat de l’aprenent en la presa de decisions.

Resumint, la concepció actual de l’orientació en els àmbits educatius determina que la seva funció principal és la prevenció (de l’abandonament, del fracàs…), i la potenciació de l’autonomia del aprenent, i, per tant, no té únicament un caràcter assistencial o terapèutic; la idea de que l’orientació es un servei exclusiu per a les persones amb problemes diversos o un simple servei d’informació ha quedat obsoleta. A més, l’orientació no és només competència de la figura professional de l’orientador, sinó que l’equip docent d’un centre, cadascú dins de les seves respectives competències, han d’implicar-se en el procés."