Activitat 1: L'orientació

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Reflexionar sobre el concepte d’orientació que té l'equip docent del centre.


 Descripció
Us proposem que a partir d’unes preguntes, reflexioneu sobre el que significa per a vosaltres orientar, i que ho compartiu amb els vostres companys. No es tracta de recollir el que ja feu en el vostre centre al respecte d’aquest tema, sinó de pensar en com creieu que hauria de ser, posant-vos, si és possible, en el lloc de les persones que poden estar interessades en estudiar en un centre de formació d’adults o ja ho estan fent. Penseu en la diferent tipologia: menors que han fracassat en la seva trajectòria en els ensenyaments obligatoris, adults que s’han quedat a l’atur i volen dedicar el seu temps lliure a la formació, adults que treballen, i volen formar-se o continuar formant-se per a aconseguir altres fites professionals o personals, persones grans interessades en seguir aprenent, i, paral·lelament, socialitzar…


Orientacions de treballIndividual 1. Com seria l’orientació que esperaríeu trobar en un centre de formació d’adults?
Penseu en els tres conceptes clau que inclou aquest procés: l’acollida, l’acompanyament de l’alumne al llarg de la seva formació en el centre, i l’orientació, acadèmica o professional, quan finalitza el curs.


Petit grup 2. Comenteu ara les vostres respostes en parelles o petit grup (si s'escau)


Gran grup 3. Compartiu les vostres reflexions amb tot el grup. El document resultant l'haureu de fer servir a l'activitat 3 d'aquesta Fase 1.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓUs proposem que a partir d’unes preguntes, reflexioneu sobre el que significa per a cadascun de vosaltres orientar, i que ho compartiu amb els vostres companys. No es tracta de recollir el que ja feu en el vostre centre al respecte d’aquest tema, sinó de pensar en com creieu que hauria de ser, posant-vos, si és possible, en el lloc de les persones que poden estar interessades en estudiar en un centre de formació d’adults o ja ho estan fent. Penseu en la diferent tipologia: menors que han fracassat en la seva trajectòria en els ensenyaments obligatoris, adults que s’han quedat a l’atur i volen dedicar el seu temps lliure a la formació, adults que treballen, i volen formar-se o continuar formant-se per a aconseguir altres fites professionals o personals, persones grans interessades en seguir aprenent, i, paral·lelament, socialitzar… El resultat final d'aquesta activitat servirà per a dur a terme l'activitat 3 d'aquesta mateixa fase.