ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

INFORMACIÓ DE L'ITINERARI

La planificació és una eina bàsica per al docent per tal que esdevingui facilitador i orientador en el camí de l’alumnat cap a l’autonomia i l’autoregulació. El docent que facilita i orienta dóna confiança, crea complicitat i empatia, proporciona eines i acompanya l’alumne en el seu procés d’aprenentatge. El rol tradicional d’instructor evoluciona cap a un rol de mediador en els aprenentatges perquè siguin realment significatius. No es tracta d’instruir, sinó de capacitar.

Aquest itinerari aporta informació i reflexió de cara a millorar la pràctica docent quant a la planificació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge que es porten a terme en els centres i aules de formació de persones adultes. Aquests processos han de ser coherents i unificats entre tot l’equip docent.

OBJECTIUS

1. Desenvolupar estratègies per orientar i guiar l'alumnat cap a un aprenentatge competencial
2. Promoure en l'alumnat aprenentatges significatius: contextualitzats, funcionals i creatius
3. Planificar per tal que l'alumnat assoleixi els objectius d'aprenentatge de forma autònoma i reeixida.

CONTINGUTS

• Definició de competència.
• Bastiment: Definició i Nivells.
• La planificació com a mediació.
• Aprenentatge significatiu: funcionalitat, creativitat i autoregulació.
• La seqüència didàctica competencial.
• De la seqüència didàctica competencial a la família de seqüències.

FASES


FASE 1: INICIAL
Què pretenem?

• Fer partícips tots els participants amb la finalitat d'estructurar l’itinerari: Com planificar per orientar un aprenentatge autònom.
• Fer explícit de forma col·lectiva en quin punt es troba el centre (l’equip docent) en relació amb aquesta finalitat.

Durada orientativa: 2h

FASE 2: PLANIFICACIÓ
Què pretenem?
• Reflexionar a partir d’alguns documents i interrogants per fer-nos avançar en els processos de planificació.
• Planificar el treball des del punt de partida fins als objectius de l’itinerari.

Durada orientativa: 2h

FASE 3: CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
Què pretenem?

• Analitzar experiències d’aula.
• Incorporar el que diuen “veus expertes” sobre la programació competencial.
• Dissenyar una seqüència didàctica competencial.
• Experimentar la seqüència dissenyada a l’aula i avaluar aquesta experimentació.

Durada orientativa: 22h + 10h d'experimentació

FASE 4: AVALUACIÓ I CONSOLIDACIÓ
Què pretenem?
• Avaluar la transferència de la formació a l’aula.
• Fer una projecció de futur.

Durada orientativa: 4h

CARPETA DE FORMACIÓ

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació. En aquest apartat s'hi inclou el llistat dels documents de la carpeta de formació de l'itinerari:

  • FASE 1:

El nostre punt de partida.

  • FASE 2:

Què s'avaluarà en finalitzar l'itinerari?

  • FASE 3:

BLOC 1
Planifiquem la nostra pràctica docent per continguts o per competències? On ens situem? 
BLOC 2
Característiques que ha de tenir una activitat per ser competencial.
La meva seqüència didàctica.
Presentació de l'aplicació de la seqüència a l'aula
BLOC 3
Plantegem les nostres famílies de seqüències

  • FASE 4

Com hem avançat? Avaluem l'assoliment dels objectius de l'itinerari.
Ens plantegem nous objectius.
Valoració de l'itinerari de la formació.