Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Avaluar en què s'ha avançat respecte als tres objectius de l'itinerari.

1.Desenvolupar estratègies per orientar i guiar l'alumnat cap a un aprenentatge competencial.

2. Promoure en l'alumnat aprenentatges significatius: contextualitzats, funcionals i creatius.

3. Planificar per tal que l'alumnat assoleixi els objectius d'aprenentatge de forma autònoma i reeixida.

  • Reflexionar sobre les evidències que determinen com sabem que estem assolint els objectius del l'itinerari.
  • Determinar nous objectius per fer noves propostes de futur i poder progressar.
  • Valorar el procés seguit durant l'itinerari de la formació realitzada.

Activitats

  • Activitat 1: Com hem avançat? Avaluem l'assoliment dels objectius de l'itinerari.
  • Activitat 2: Ens plantegem nous objectius.
  • Activitat 3: Valoració de l'itinerari de la formació.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓSituem-nos!

Arribat aquest punt, cal preguntar-se en què hem avançat, en relació als objectius de l’itinerari i en funció del nostre punt de partida.

És necessari avaluar el procés que s’ha seguit durant l’itinerari, analitzant quin és el grau d’assoliment dels objectius de l’itinerari, per fitxar un nou punt de partida, que ens permetrà, sens dubte, seguir construint conjuntament com a equip de mestres i professors/es.

Què ens proposem en aquesta fase?

A l’inici de l’itinerari es plantejaven unes activitats d’auto-reflexió sobre què estàvem fent respecte a a la planificació: "Què, com i quan planifiques les Unitats o Seqüències Didàctiques? Com planifiques les Unitats o Seqüències didàctiques i per a què planifiques?"

Després d’un procés que pretenia enriquir la pròpia mirada sobre la planificació, cal avaluar de quina forma s’ha produït aquest apoderament després de seguir l'itinerari.

Es necessari, doncs, aturar-nos, per mirar enrere i veure el camí recorregut. Això ens permetrà fitxar un nou punt de partida per establir un nou camí per seguir avançant; un itinerari col•lectiu nou, però aquesta vegada, el camí que seguirem serà el que decidiu entre tots i totes.

Com ho farem?

Començarem la Fase 4 reflexionant sobre què s'ha assolit respecte als objectius plantejats a l'itinerari. Així que, primer de tot, recuperarem els Objectius i els Criteris d'Avaluació presentats a la Fase 2. Després de revisar-los i d'haver-los enriquit cercarem els indicadors que mostren en què es veu que s'acompleix cadascun d'aquests criteris. Mostrarem aleshores els indicadors d'avaluació que es proposen a l'itinerari i farem una reflexió sobre si ens hem apropat molt o poc al seu assoliment mitjançant les evidències que es creguin adients.

És el moment de que, com a equip de mestres, reflexionem sobre què podem fer a partir d'ara. Caldrà, mitjançant unes preguntes orientadores, plantejar dos nous objectius respecte l'avaluació per tal de seguir avançant.

Finalment, farem una valoració del propi itinerari de la formació realitzada.