Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 32 hores (20h de construcció i 10 hores d'experimentació)Objectius

  • Contrastar les característiques dels objectius competencials i aprendre a formular objectius competencials.
  • Dissenyar una seqüencia didàctica competencial, experimentar-la i avaluar-la.
  • Proposar famílies de seqüències.Blocs

  • Bloc 1: Objectius competencials
  • Bloc 2: Seqüències didàctiques competencials
  • Bloc 3: Família de seqüències competencialsORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn aquesta fase entrem en el nucli del treball de l’itinerari. En ella s’aborden els seus objectius:

Objectius:

• Desenvolupar estratègies per orientar i guiar l’alumnat cap a un aprenentatge autònom.

• Promoure en l’alumnat aprenentatges significatius: contextualitzats, funcionals i creatius.

• Planificar per tal que l’alumnat assoleixi els objectius d’aprenentatge de forma autònoma i reeixida.

Aquesta fase està formada per tres blocs, el contingut dels quals és reflexiu i pràctic:

• A partir de l’anàlisi de les pròpies practiques docents, es contrasten les característiques dels objectius competencials i s’aprèn a formular-los.

• A partir del que diuen les veus expertes, es dissenya una seqüència didàctica competencial i es passa a seva experimentació i avaluació.

• A partir de la seqüència didàctica experimentada, es proposta una família de seqüències.

Per tant, al llarg d’aquesta fase s’experimenten propostes concretes a l’aula i s’elaboren unes conclusions per tal d’impulsar canvis metodològics que es consolidin en el temps.