Fase 3. Bloc 3. Família de seqüències competencials
Durada orientativa del bloc: 4 hores

Objectius

  • Entendre que seqüència didàctica no és una acció aïllada, sinó que forma part d’un procés més global, d’un cicle.
  • Analitzar famílies de seqüències model i contrastar-ho amb el que en diuen les veus dels experts.
  • Construir la pròpia família de seqüències a partir dels models i els referents teòrics de l’activitat anterior.

Activitats

  • Activitat 1: Situem-nos
  • Activitat 2: Analitzem famílies de seqüències
  • Activitat 3: Plantegem la nostra família de seqüènciesORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓSituem-nos! Hem acabat el bloc 2 on hem après a dissenyar i aplicar seqüències didàctiques competencials. Però una seqüència no és una acció aïllada, sinó que forma part d’un procés més global, d’un cicle, i això és el que pretenem emprendre en aquest bloc 3. Una competència no es desenvolupa només amb la realització d'una tasca competencial.

Què ens proposem en aquest bloc? Recordeu les imatges de les llambordes i el camí amb les quals va finalitzar el bloc 1? Per començar us convidem a reprendre les reflexions que vau fer-ne, a enriquir-les si s’escau a partir del que us ha aportat el bloc 2 i a especular sobre les possibles relacions d’aquestes imatges i el títol d’aquest nou bloc. Així doncs, aquest bloc 3 pretén transmetre la importància d’integrar diferents seqüències didàctiques (llamborda) dins d’un fil conductor comú per tal que tinguin continuïtat i estiguin interrelacionades (camí). Aquest tipus de seqüenciació ens ajudarà a arribar a l’assoliment dels objectius competencials a partir dels objectius funcionals treballats a cada seqüència.

Com ho farem? En primer lloc farem una activitat que ens ajudarà a situar-nos i reflexionar sobre dues visions de programació ben diferenciades i les intencions implícites que se’n dedueixen. Alhora, contrastarem aquestes dues visions amb la nostra pròpia pràctica educativa per tal de ser conscients d’on som i cap a on hem d’anar

A la segona activitat farem una activitat d’anàlisi de diferents famílies de seqüències per tal de deduir-ne les seves característiques principals i ho contrastarem amb el que ens diuen algunes veus expertes en aquest tema.

Finalment se’ns demanarà que, a partir dels models donats i aplicant-hi la teoria, fem la nostra proposta de família de seqüències.