Activitat 2. Analitzem famílies de seqüències

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar esquemes de famílies de seqüències i contrastar-ho amb el que en diuen les veus dels experts.


 Descripció
En aquesta activitat se us mostren diferents esquemes de famílies de seqüències per tal de poder veure i entendre que, tal i com es va dir a l’encapçalament d’aquest bloc, una seqüència no és una acció aïllada, sinó que forma part d’un procés més global, d’un cicle.
Com podreu veure, aquestes famílies de seqüències no estan desenvolupades. Per a cadascuna d’elles només hi apareix l’objectiu funcional i la tasca final, ja que el que es pretén és que es pugui copsar la idea de cicle i despertar la necessitat de pensar cada seqüència com a part integrant d’un conjunt més gran.
Si tenim la visió del conjunt clara i l’esquema de les diferents seqüències que l’integren, afavorirem el posterior desenvolupament de cadascuna d’elles garantint, alhora, l’adequada continuïtat i progressió entre elles.
Per començar, es proposa l'anàlisi de dues propostes de famílies de seqüències de nivells diferents. Les observacions fetes es contrastaran amb elements teòrics.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Agrupats per parelles o grups de tres, analitzeu la família de seqüències presentades en el full de treball seguint la pauta d'anàlisis.Gran grup 2. Posem en comú les nostres reflexions i enriquim els documents elaborats amb les aportacions dels altres grups.
MaterialsMaterials de referència

  • Memòria de Yolanda Sediles dirigida per l'Olga Esteve: La materia de lengua castellana y literatura de 4º de ESO desde la mirada competencial cap. 2.3, I Justificació

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200910/memories/2068/2068i.htm

  • Quadre de les competències bàsiques i un enllaços sobre el seu desplegament

http://www.xtec.cat/~jcruz/orientador_educatiu/orientador_educatiu/copetencies_basiques.htm

http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel/docs/competencies/descriptors_competencies.pdf

Materials opcionals

  • La Práctica Educativa. Como enseñar, Antoni Zabala Vidiella

http://nayeliriverasanchez.files.wordpress.com/2013/06/zavala-vidiella-antoni.pdf
El capítol 3 parla de les seqüències didàctiques i seqüències de contingut.

  • Marc de l’assessorament en programació per Competències, Curs 2008-2009

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/practica_reflexiva/centre/marc_programacio_competencies.pdf
A la pàgina 13 parla "De la unitat a la família d’unitats: una programació didàctica"
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓPer començar, es presenten dos propostes de famílies de seqüències d’àrees i nivells diferents per tal d'analitzar-les seguint una pauta d’observació.

Aquesta part ha de servir per deduir-ne els trets característics de les famílies de seqüències.

Si es vol llegir més sobre el tema s'ofereixen altres referències bibliogràfiques sobre treballs i escrits relacionats amb aquest tema.