Fase 3. Bloc 1. Objectius competencials
Durada orientativa del bloc: 6 hores

Objectius

  • Analitzar una pràctica docent pròpia a fi de descobrir cap a on s’acosta el nostre model didàctic a partir dels objectius d’una unitat o seqüència didàctica.
  • Diferenciar les característiques dels objectius que desenvolupen continguts i els objectius que desenvolupen competències, per tal de descobrir en quin punt ens trobem respecte a cadascuna d’elles.
  • Aprendre a formular objectius competencials per tal d’enriquir les nostres programacions.
  • Apropiar-se del concepte de professor mediador/facilitador, que proporciona als alumnes el bastiment necessari per avançar en el seu procés d’aprenentatge.Activitats

  • Activitat 1: Com són els objectius de les nostres unitats didàctiques o seqüències didàctiques?
  • Activitat 2: On em situo? Planifico els objectius de les meves Unitats o Seqüències Didàctiques per continguts o per competències?
  • Activitat 3: Ja tinc clar on vull quin model didàctic vull fer servir amb els meus alumnes. I ara?ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn aquest primer bloc de la fase 3 s'iniciaran les activitats analitzant la pròpia pràctica docent en relació a com es plantegen els objectius didàctics a les programacions. Aquesta reflexió ha de portar a identificar la manera de planificar de cada docent i si està més a prop de la programació per continguts o de la programació per competències.

Fixeu-vos que en aquest bloc parlem indistintament d' "unitat didàctica" o de "seqüència didàctica". No hem de donar més importància en aquest moment a l'ús d'una denominació o una altra. Entendre que una seqüència didàctica no és una acció aïllada, sinó que forma part d'un procés global, d'un cicle de seqüencies al que podríem anomenar "unitat" serà un objectiu del bloc 3. En qualsevol cas, com que la denominació "seqüència didàctica" no està molt generalitzada, en les activitats 1 i 2, on els participants han d'analitzar com planifiquen, com programen la matèria que imparteixen, el demanem que aportin "una seqüència didàctica o unitat didàctica" pròpia.

S'acabarà el bloc veient com a partir de la programació per competències la funció del docent es transforma en facilitador del procés d'aprenentatge i l'alumne pren un paper actiu i participatiu en el procés d'aprenentatge.