ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Informació de l'itinerari

"El desenvolupament de les competències bàsiques ha d’afavorir la integració dels diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements, posant en relació els diferents tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos. Així mateix, ha d’afavorir l’orientació del professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, guiar les decisions relatives al procés d’ensenyament i d’aprenentatge". DECRET 161/2009, de 27 d’octubre http://www.gencat.cat/diari/5496/09294021.htm

Pel que fa a la formació de persones adultes l’avaluació esdevé una eina bàsica que ha d’ajudar a cada alumne a orientar-se i a establir el seu itinerari a partir de les seves expectatives, els seus coneixements, interessos i circumstàncies. L’avaluació, per tant, ha de servir perquè l’alumnat conegui els seus avenços i dificultats i pugui continuar amb èxit el seu procés de formació.

A la vegada, proporciona informació al docent de cara a millorar la seva pràctica perquè guia tots els processos d’ensenyament i d’aprenentatge que es porten a terme en els centres i aules de formació de persones adultes. Aquests processos han de ser coherents i unificats entre tot l’equip docent.

La formació que tot seguit es proposa ha de permetre als centres i aules de formació de persones adultes fer una reflexió sobre l’avaluació que ajudi a avançar en aquest àmbit.

Objectius

1. Utilitzar l'avaluació com a element que ens ajuda a planificar el treball a l'aula.

2. Elaborar tasques i estratègies d'avaluació competencials.

3. Identificar i aplicar les possibilitats de l'avaluació com a eina d'orientació de l’aprenentatge.

Continguts

- L’avaluació des de l’enfocament competencial: consideracions generals

- L’avaluació compartida (entre professorat i alumnat)

- L'avaluació com a eina per fomentar l'autonomia de l'aprenent.

- Criteris d’avaluació, indicadors d’assoliment i evidències de progrés

- Disseny d’activitats d’avaluació competencials

- Estratègies i instruments d’avaluació

Fases


 • En la fase 1: inicial


Què pretenem?

- Fer partícips a tots els participants amb la finalitat d'estructurar l’itinerari: L’avaluació com a guia de l’aprenentatge.

- Fer explícit de forma col·lectiva en quin punt es troba el centre (l’equip docent) en relació a aquesta finalitat.

Activitats que dureu a terme:

- La nostra manera d'avaluar

- Què vol dir avaluar?

- El nostre punt de partida

- Preparem-nos per planificar


Durada orientativa: 3 hores

 • En la fase 2: de planificació


Què pretenem?

- Reflexionar a partir d’alguns documents i interrogants per fer-nos avançar en els processos de l’avaluació.

- Planificar el treball des del punt de partida fins a l’objectiu de l’itinerari.

Activitats que dureu a terme:

- Anàlisi de les veus dels experts.

- Elaboració del pla d’acció


Durada orientativa: 3 hores

 • En la fase 3: de construcció i experimentació


Què pretenem?

- Incorporar el que diuen “veus expertes” sobre l’avaluació.

- Analitzar experiències d’aula.

- Dissenyar algunes pràctiques, experimentar-les a l’aula i avaluar aquesta experimentació.

Activitats que dureu a terme:

- Com avaluem als nostres alumnes?

- On ens situem? Avaluem per continguts o per competències?

- Formulem els objectius en termes de competències.

- Dels objectius funcionals als criteris d'avaluació.

- Esmicolem els criteris d'avaluació en indicadors d'assoliment.

- Criteris i indicadors.

- Una tasca d’avaluació.

- La meva tasca d’avaluació.

- Com podem ajudar l’alumne a monitoritzar-se i autoavaluar-se.

- Duguem-ho a la pràctica.

- Presentació de l’aplicació de la tasca d’avaluació a l’aula.

- Coavaluació de les tasques.


Durada orientativa: 35 h

 • En la fase 4: final d'avaluació i consolidació


Què pretenem?

- Avaluar la transferència de la formació a l’aula

- Fer una projecció de futur

Activitats que durem a terme:

- Quin és el grau d'acompliment dels Criteris d'Avaluació de l'Itinerari?

- Els indicadors d'avaluació de l'Itinerari i què hem assolit dels objectius plantejats.

- Ens plantegem nous objectius.

- Valoració de l'itinerari de la formació..


Durada orientativa: 4 h

Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació. En aquest apartat s'hi inclou la llista dels documents de la carpeta de formació de l'itinerari:

 • Per què i per a què creiem que avaluem?
 • Punt de partida:Què fem? Com ho podríem millorar?
 • Què s’avaluarà en finalitzar l’itinerari.
 • Avaluem per continguts o per competències? On ens situem?
 • La nova tasca d'avaluació
 • La meva tasca d'avaluació competencial
 • Diari d'aula
 • Mapa conceptual
 • Quin és el grau d'acompliment dels Criteris d'Avaluació de l'Itinerari?
 • Els indicadors d'avaluació de l'Itinerari i què hem assolit dels objectius plantejats.
 • Ens plantegem nous objectius
 • Valoració de l'itinerari de la formació.