Activitat 3. Formulem els objectius en termes de competències

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Aprendre a formular objectius competencials per tal d’enriquir les nostres programacions.


 Descripció
Una vegada situats a l'avaluació competencial, és necessari revisar les nostres programacions amb la finalitat d'analitzar si els objectius s'adeqüen a aquest enfocament per competències; així, estudiarem alguna unitat didàctica pròpia per descobrir si tenim formulats els objectius en termes de competències, aprendrem què són els objectius funcionals i com podem enriquir els objectius de les nostres programacions.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Comenceu aportant cada docent una unitat didàctica que correspongui a algun tema que treballarà amb els seus alumnes a finals del segon trimestre / principis del tercer. Si hi ha algun membre del claustre que no pot aportar una producció, se li pot demanar que pensi en un tema qualsevol que hagi de desenvolupar, i que en redacti els objectius. De fet, això és el que interessa analitzar.

En grup de tres per àrees o blocs d'ensenyament, es comprovarà si aquestes unitats estan elaborades en termes competencials. Per saber-ho, cal analitzar els objectius tot preguntant-se si responen a l'afirmació “L'alumnat ha de ser capaç de…”. D'aquesta forma es farà palès si són o no funcionals, és a dir, si responen o no a una necessitat de la vida real, quotidiana de l'alumnat.Formular els objectius en termes de competències.

Per aconseguir que l'avaluació esdevingui realment un instrument d'orientació i guia de l'aprenentatge és necessari, primer de tot, redactar els objectius de les nostres activitats didàctiques de forma competencial.

Per aconseguir-ho, els objectius han de respondre a la següent afirmació: L’alumnat ha de ser capaç de… . Sempre han d'esdevenir funcionals i han de cercar la utilitat pràctica dels continguts.

Els objectius funcionals són aquells que defineixen les capacitats que l'alumne ha de desenvolupar mitjançant l'adquisició d'uns coneixements i la transferència d'aquests coneixements a contextos diversos.Petit grup2. Una vegada revisats, si pensem que els podem millorar els reformularem novament, enriquint-los segons la visió competencial. Utilitzeu el full de treball per recollir les propostes.Gran grup 4. Per finalitzar, compartiu el treball de cada grup amb la resta de companys i companyes.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Una vegada situats a l'avaluació competencial, és necessari revisar les nostres programacions amb la finalitat d'analitzar si els objectius s'adeqüen a aquest enfocament per competències; així, estudiarem alguna unitat didàctica pròpia per descobrir si tenim formulats els objectius en termes de competències, aprendrem què són els objectius funcionals i com podem enriquir els objectius de les nostres programacions.

Començarem demanat a cada docent una unitat didàctica que correspongui a algun tema que treballarà amb els seus alumnes a finals del segon trimestre / principis del tercer. Si hi ha algun membre del claustre que no pot aportar una producció, se li pot demanar que pensi en un tema qualsevol que hagi de desenvolupar, i que en redacti els objectius. De fet, això és el que interessa analitzar.

En grup de tres per àrees o blocs d'ensenyament, es comprovarà si aquestes unitats estan elaborades en termes competencials. Per saber-ho, cal analitzar els objectius tot preguntant-se si responen a l'afirmació “L'alumnat ha de ser capaç de…”. D'aquesta forma es farà palès si els objectius són o no funcionals, és a dir, si responen o no a una necessitat de la vida real, quotidiana de l'alumnat.

Una vegada revisats, si es pensa que es podem millorar, es reformularan.

Finalment, es compartirà aquest treball amb la resta de companys i companyes del gran grup.