Activitat 2. On em situo? Avaluo per continguts o per competències?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Diferenciar les característiques de l’avaluació per continguts i l’avaluació per competències per tal de descobrir en quin punt ens trobem respecte a cadascuna d’elles.


 Descripció
A partir de les conclusions de l'activitat anterior, podrem veure on ens situem respecte a l'avaluació, si estem més a prop de l'avaluació de continguts o de la de competències. Diferenciar les característiques de l'avaluació per continguts o l'avaluació per competències ens permetrà adonar-nos en quin punt intermedi entre els dos extrems ens situem.
Orientacions de treball


Individual 1. Individualment analitzeu les característiques de l'avaluació per continguts i l'avaluació per competències donades en el full de treball tot cercant els avantatges i els inconvenients entre dues formes d'avaluació, ja sigui posant l'èmfasi en els continguts o en les competències.Individual 2. Seguidament, també de forma individual, situe-vos a la línia que té per extrems els dos models d'avaluació. Qüestioneu-vos els motius d'aquesta posició.
Gran grup 3. Compartiu el vostre treball amb la resta de companys i companyes i exposeu les diferents postures sorgides. Elaboreu el document que anirà a la carpeta de formació, on es reculli de manera global quina és la vostra manera d'avaluar i en quina situació de la línia us situeu com a grup.


Gran grup 4. Per finalitzar l'activitat, llegiu el següent fragment d'Olga Esteve (O. Esteve i E. Martín Peris, eds., en premsa) i obriu un debat amb tot el grup sobre què aporta de nou l'avaluació per competències respecte a l'avaluació per continguts.
“Un ensenyament eficaç serà el que millor fomenti, potenciï i doni suport al desenvolupament dels processos pels quals l'aprenentatge arriba a tenir lloc. Així que una metodologia que vulgui treballar en la perspectiva de l'aprenentatge com a construcció de coneixement, a d'atendre per sobre de tot a la distinció entre capacitar i instruir. Una activitat capacitadora del professor comporta planificar la seva docència i la seva avaluació 'posant-se' en la situació de la persona que aprèn i no en la de la persona que ensenya. Dit d'una altra manera, el professor no s'ha de formular en primer lloc la pregunta: 'què he de ensenyar?'; sinó 'què ha de ser capaç de fer l'estudiant en finalitzar el curs?' Aquesta nova mirada sobre l'acte d'ensenyar i d'aprendre té unes conseqüències immediates en les pràctiques d'ensenyament: en la seva planificació o programació, en la seva execució i en la seva avaluació. Quant a l'avaluació, ja no es tractarà de valorar si una persona 'sap' o 'no sap' uns determinats continguts, sinó més aviat de 'buscar evidències que demostrin que té la capacitat de fer una determinada cosa' (capacitat que haurà estat prèviament establerta com competència en el programa, i el desenvolupament s'haurà promogut mitjançant els oportuns procediments).” (O. Esteve i E. Martín Peris, eds., en premsa)Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

A partir de les conclusions de l'activitat anterior, podrem veure on ens situem respecte a l'avaluació, si estem més a prop de l'avaluació de continguts o de la de competències.

Diferenciar les característiques de l'avaluació per continguts o l'avaluació per competències ens permetrà adonar-nos en quin punt intermedi entre els dos extrems ens situem.

En primer lloc, de forma individual, n'analitzarem les característiques, tot cercant els avantatges i els inconvenients de les dues formes d'avaluació, mitjançant el document “On et situes? Avalues per continguts o avalues per competències?”.

Seguidament, també individualment, ens situarem a la línia que té per extrems els dos models d'avaluació, qüestionant-nos els motius d'aquesta posició. Després compartirem el nostre treball en gran grup amb la resta de companys i companyes, tot exposant les diferents postures sorgides.

Per finalitzar l'activitat, llegirem el fragment d'Olga Esteve adjuntat a aquesta activitat (O. Esteve i E. Martín Peris, eds., en premsa) i obrirem un debat amb tot el grup sobre què aporta de nou respecte a la discussió sobre l'avaluació per continguts i l'avaluació per competències.

Guardarem a la carpeta de formació el Document “Avaluem per continguts o per competències? On ens situem?”