Activitat 2. Què s’avaluarà en finalitzar l’itinerari

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Consensuar els criteris d’avaluació d’aquest itinerari de forma compartida.


 Descripció
Es presenten els objectius i els criteris d’avaluació de l’itinerari i es fa una primera lectura individual per tal de reflexionar sobre les expectatives respecte a l'itinerari i de quina manera se sabrà que s'han assolit.

Seguidament es fa una posada en comú d'aquestes reflexions individuals

Finalment, a partir de les diferents aportacions, es consensuarà una graella on apareguin els criteris d’avaluació de l’itinerari compartits per tal que tothom tingui clar com se sabrà en finalitzar l’itinerari que s’han assolit els objectius.

Aquesta graella formarà part de la carpeta de formació
Orientacions de treball


Individual 1. Treball individual:

A continuació us presentem els Criteris d'Avaluació de l'Itinerari que han proposat els formadors. Llegiu-los i reflexioneu sobre les similituds i diferències respecte a les propostes que s’havien fet a l’activitat anterior..

OBJECTIUS ITINERARI CRITERIS D'AVALUACIÓ
(Què volem aconseguir?)( Com ho sabrem que ho hem fet?)
1. Utilitzar l'avaluació com a element que ens ajuda a planificar el treball a l'aula.Les programacions inclouen una relació explícita entre els objectius d'aprenentatge i els criteris d’avaluació.
Els criteris són compartits per l'equip docent implicat en l'avaluació.
2. Elaborar tasques i estratègies d'avaluació competencials. Les activitats d'avaluació permeten comprovar que l'alumne és capaç d'aplicar els aprenentatges en contextos diferents als treballats a classe.
Les tasques d'avaluació incorporen recursos metodològic diversos.
3. Identificar i aplicar les possibilitats de l'avaluació com a eina d'orientació cap a l'aprenentatge. Es comparteixen amb l'alumnat els criteris d'avaluació des de l'inici.
Es garanteix que l’alumne és part activa del procés de regulació, d’auto i coavaluació.
2. Treball en gran grup:

Posada en comú de les vostres reflexions individuals i elaboració del document consensuat que anirà a la carpeta de formació.

Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En aquesta última activitat de la fase 2 es presenten alguns possibles criteris d'avaluació de l'itinerari. L'equip docent ha d'assumir els criteris proposats i/o aportar-ne de nous. Els criteris d'avaluació consensuats i posats a la carpeta de formació hauran de facilitar l'avaluació de l'itinerari que es farà a la fase final.