Activitat 3. El nostre punt de partida

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Recollir les creences del professorat del centre sobre l'avaluació.
  • Identificar i classificar les pràctiques avaluatives que es fan al centre.


 Descripció
Elaborar les propostes d'enriquiment del tractament de l'avaluació al centre reflexionant entorn a diferents qüestions.

Construir el Document “El nostre punt de partida” per a la carpeta de formació que constituirà el punt de partida del treball a fer a les fases següents.

S’elaborarà amb les idees recollides al llarg de la Fase 1
Orientacions de treball


1. Per elaborar les propostes d'enriquiment del tractament de l'avaluació al centre us proposem reflexionar primer en petit grup entorn de les següents qüestions:

1. En quina mesura et sents satisfet sobre l'avaluació a les teves classes?

2. Creus que ha variat l'enfocament de l'avaluació en els darrers anys?

3. Penses que s'han de fer millores en l'avaluació? Quines eines, estratègies, criteris… s'haurien d'introduir per a millorar l'avaluació?

4. Al teu centre us heu plantejat com unificar el tractament de l'avaluació a tots els nivells? En quina mesura ho feu?Gran grup 2. Per unificar poseu en comú les vostres reflexions responent a les qüestions següents:


1. En quin punt sobre les pràctiques avaluatives es troba el centre?

2. Quins canvis volem introduir per millorar l'avaluació?Gran grup 3. Finalment, amb les vostres reflexions completeu el document de la carpeta de formació on haureu de recollir "el vostre punt de partida", és a dir, què feu i com ho podríeu millorar.
Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 3: El nostre punt de partida

Per tal d'elaborar el punt de partida del claustre respecte a l'avaluació s'han de recollir les creences del professorat del centre i identificar i classificar les pràctiques avaluatives que es fan al centre.

Per això cal una reflexió més profunda i guiada i per aquest motiu s'introdueix la pauta a través de les qüestions que han de respondre de manera individual. Es tracta de reflexionar sobre les pràctiques de les que se senten especialment satisfets. Posar en evidència si l'enfocament sobre l'avaluació ha variat en els darrers anys. Fer explícit si s'han de fer millores en l'avaluació i si és així quines eines, estratègies i criteris s'haurien d'introduir per millorar l'avaluació. I finalment exposar si s'ha plantejat la necessitat d'unificar el tractament de l'avaluació.

Un cop contestades totes aquestes preguntes si es posen en comú es podran arribar a acords i es farà evident:

  • En quin punt sobre les pràctiques avaluatives es troba el centre
  • Quins canvis volen introduir per millorar l'avaluació.

Així les conclusions no seran quelcom aliè a la realitat de cada claustre sinó un veritable punt de partida que permetrà esbrinar on son i a on es vol arribar.

Els acords consensuats en el grup s'hauran de posar a la carpeta de formació.