Activitat 2. Què vol dir avaluar?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu evidenciar el concepte que té cada professor de l’avaluació.


 Descripció
Us proposem aprofundir una mica més sobre el tema a partir d’opinions, cites i retalls d’idees de docents i teòrics. Per preparar el debat final de l'activitat es partirà de la reflexió individual. En acabar se seleccionaran les idees més rellevants com a grup. Per fer-ho, com a dinàmica de grup, us suggerim utilitzar el diamant de nou cares.
Orientacions de treball


1. . Llegeix les frases següents:


a. “La intel·ligència humana juga amb dues funcions. La primera és la producció d’idees, de càlculs, de programes, de projectes. La segona i definitiva és l’avaluadora. De res ens serveix que tinguem molt per escollir si no sabem separar el gra de la palla”. J.A. Marina
b. “La persona més lenta, que no perd de vista la finalitat del que fa, va sempre més ràpida que la que avança sense perseguir un punt fixe” Frank Kafka
c. “Que l’avaluació serveixi per aprendre comporta revisar moltes concepcions i pràctiques. No és estrany que molts pensin: No em toquis la meva avaluació!” Perrenaud
d. “L’avaluació és efecte i causa dels aprenentatges” E. Barberá
e. “Avaluar és més que posar notes”. M. Rossell
f. “La finalitat fonamental de tot procés d’ensenyament és la d’afavorir que l’alumnat arribi a ser el màxim d’autònom possible aprenent, és a dir, que sigui capaç de reconèixer els seus errors i de trobar camins per superar-los”. Gabrielle Nunziatti
g. “L’avaluació és un procés continu de construcció del coneixement” Carles Monereo
h. “No hi ha cap activitat que no vagi acompanyada de la seva avaluació, és a dir, d’un judici sobre la qualitat de la tasca realitzada i d’una decisió sobre els aspectes a millorar” Neus Sanmartí
i. “L’avaluació dels aprenentatges presenta bàsicament dues funcions: una de caràcter social de selecció i classificació, però també d´orientació de l’alumnat. Una altra de caràcter pedagògic, de regulació del procés d´ensenyament aprenentatge, és a dir, de reconeixement dels canvis que s´han d´anar introduint en aquest procés per tal que cadascun dels alumnes aprengui d´una forma significativa” J. Jorba i E. Casellas
j. “L’avaluació s’ha de basar en observar com l’alumnat resol problemes nous a partir dels coneixements que ha adquirit en altres contextos escolars i no escolars” R. Carretero
k. “L’avaluació ha de donar lloc a un procés de comunicació a l’aula perquè els estudiants verbalitzin, comparteixin i s’apropiïn els objectius, els procediments i els criteris d’avaluació”. Roser Canals

Individual 2. Selecciona nou de les frases i atorga-li una prioritat en funció del teu criteri com a docent. Pots decidir que cal escriure alguna frase més que considis important. Aquestes nou frases s’han d’ordenar en forma de diamant.

diamant.jpg

El número 1 representa la prioritat màxima i el 9 la mínima. Els que es posen de costat tenen la mateixa prioritat.


Full de treball El meu diamant

Petit grup 3. Llegiu les frases i reflexioneu sobre la seva importància en relació amb la pràctica docent. Posteriorment construïu el diamant amb les nou frases seleccionades.


Full de treball El diamant del petit grup

Gran grup 4. Compartiu els diamants i genereu-ne un com a grup, discutint i combinant les diverses possibilitats, tot explicant breument les raons de la priorització. Compareu les similituds i les diferències entre els diamants per tal d’arribar a un diamant final, compartit per tots.


Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 2: Què vol dir avaluar?

En aquesta nova activitat l'objectiu és fer aflorar el concepte que té cada professor/a sobre l'avaluació, però no es tracta de divagar sobre el concepte d'avaluació de manera teòrica, sinó per mitjà d'una activitat que dóna petites píndoles teòriques i diferents visions sobre l'avaluació de diferents experts. Amb les cites d'aquests, el professorat se sentirà representat i quan acabi haurà pres consciència de quin és el seu concepte sobre l'avaluació, en primer lloc de manera individual. Després, en compartir les conclusions i haver de negociar quin és el concepte que comparteix la majoria del claustre, podran saber on es troba l'equip docent en relació a l'avaluació.