ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Informació de l'itinerari

Objectius

Aquest itinerari s’adreça al professorat d’escoles oficials d’idiomes i planteja els següents objectius:

 • Elaborar un pla d’acció que concreti propostes de millora en la docència de l’expressió i interacció oral partint de la identificació dels trets distintius de l’expressió i interacció oral als nivells bàsic, intermedi, avançat i C1 a partir de mostres d’actuacions d’alumnes per tal de copsar les mancances que s’observin respecte dels objectius curriculars.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent per introduir-hi canvis en l’aula i/o a nivell de centre a partir de l’observació i del contrast amb el que diu la teoria.
 • Experimentar amb una eina formativa que parteix dels postulats de la recerca-acció (model ALACT de Korthagen, 2001) que dóna especial rellevància a l’aprenentatge experiencial i al paper de la reflexió en la formació continuada de professorat.
  Vegeu en la següent figura les diferents fases d’un cicle de recerca-acció segons el model ALACT de Korthagen (2001):

 Model ALACT de Korthagen (2001)

Continguts

Els continguts que es treballaran s’estructuren en 4 fases com s’especifica a continuació:

 • Fase inicial: és el punt de partida de l’itinerari i com a tal inicia el camí a partir de les creences sobre el que ha d’assolir un alumne al final de cada nivell, contrastant amb el que estableix el currículum de l’EOI quant a l’expressió i interacció oral.
 • Fase de planificació: en aquesta fase es visionaran i analitzaran actuacions d’alumnes prèviament gravades a l’aula, es compartiran tasques on la part d’expressió i interacció oral tingui un pes específic. Al final de la fase es proposaran lectures de diferents publicacions que donin peu a replantejar-se aspectes de la docència de l’expressió i interacció oral que puguin ser objecte d’estudi/d’indagació en la propera fase.

Aquestes dues primeres fases correspondrien als passos 1, 2 i 3 del cicle ALACT de Korthagen.

 • Fase de construcció i experimentació: en aquesta fase es durà a terme l’experimentació a l’aula pel que fa a:
  • la seva planificació i disseny (Bloc 1),
  • la posada en pràctica de l’experimentació (Bloc 2)
  • els resultats de l’experimentació (Bloc 3)

Cada docent participant desplega l’experimentació a l’aula, que es durà a terme en diferents sessions de classe, i recull dades del procés (gravacions alumnes, preparacions classe, diari professor, qüestionaris alumnes, observació d’aula per part de companys…), que analitzarà posteriorment per tal de presentar resultats i formular conclusions que serviran de base per a l'última fase de l’itinerari.

 • Fase d’avaluació i consolidació: en aquesta fase es partirà de les conclusions formulades al final de l’experimentació a l’aula que s’ha dut a terme a la fase anterior per tal de formular objectius de millora de la docència de l’expressió i interacció oral que poden formar part en un futur del projecte de direcció del centre, del projecte educatiu del centre i que es poden incorporar en la programació del nou curs.
  En aquesta fase també es preveu fer una valoració de l’experiència formativa que pot motivar i endegar nous cicles de recerca acció sobre altres aspectes de l’ensenyament-aprenentatge de llengües o per plantejar altres necessitats formatives de cara al futur.

Aquestes dues últimes fases de l’itinerari correspondrien als passos 4 i 5 del cicle ALACT de Korthagen.